Skip to main content

Maria Gussgard Volckmar-Eeg

Forsker
To english version

  Utdanning

  Master, sosiologi, Universitetet i Oslo (UiO)

  Ph.d., Samfunnsvitenskap, Universitetet i Stavanger (UiS)

  Arbeidsområder

  Maria G. Volckmar-Eeg forsker på flere temaer knyttet til integrering og velferd. Hun er særlig opptatt av hvordan velferdstjenester møter og jobber med en stadig mer mangfoldig befolkning.

  I sin doktoravhandling undersøkte Volckmar-Eeg hvordan NAV arbeider med å integrere flere med innvandrerbakgrunn i arbeidsmarkedet. Med utgangspunkt i NAV-veilederes oppfølgingsarbeid studerte hun deres skjønnsutøvelse og forståelser av ulike brukerkategorier, og særlig vektleggingen av kultur og kulturforskjeller i oppfølgingen. I senere tid har hun jobbet med problemstillinger knyttet til introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger, sårbare brukergruppers opplevelse av velferdsstaten, og de sosialfaglige profesjonenes rolle i samfunnet.

  Volckmar-Eeg har kompetanse innenfor både kvalitative og kvantitative metoder. Hun har særlig erfaring med institusjonell etnografi, kunnskapsoppsummeringer, feltarbeid og kvalitative dybdeintervjuer. Volckmar-Eeg formidler forskningsresultater gjennom publisering i norske og internasjonale tidsskrift, foredrag og kronikker.

  Aktive prosjekter

  Følgeevaluering av standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet

  Ved inngangen til 2021 innføres en rekke standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet for flyktninger. Noen er obligatoriske både for kommunene og for deltakerne – andre er frivillige å ta i bruk. Målet er at de standardiserte elementene skal gjøre det enklere for kommunene å planlegge, utforme og gjennomføre gode program.

  Rettssikkerhet for personer med kombinasjonsinntekter

  I dette prosjektet vil vi undersøke hvordan NAV sikrer forutsigbarhet og likebehandling i sin saksbehandling når de treffer vedtak på områder som de sjeldnere er i berøring med. Vi vil gjøre dette gjennom å bruke vedtak om sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger til personer som kombinerer inntekt som arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende som case. Formålet er å belyse hvilke utfordringer som oppstår for veiledere og saksbehandlere i NAV i møtet med denne gruppen av brukere, i prosessen fra brukerens første kontakt med NAV til endelig vedtak fattes.

  Menneske og maskin. Behovskartlegginger i NAV ved å kombinere maskinelle og relasjonelle prosesser

  NAVs vurderinger av brukeres behov spiller en avgjørende rolle for hvilke tjenester brukerne får tilgang til. I behovsvurderingen kartlegger veiledere brukernes behov for hjelp for å komme i arbeid, og foreslår relevante tiltak og ytelser. Mange saker blir imidlertid ikke tilstrekkelig opplyst i disse kartleggingene, og utfallet av vurderingene mangler ofte individuelle begrunnelser.

  Nordisk integreringsarbeid
  Fafo koordinerer et nordisk nettverk av forskere som jobber med integreringsarbeid i et bakkebyråkrati-perspektiv. Et fokus på hva som skjer på bakkenivå, i operasjonalisering av politikk til praksis og i samspill med konkrete individer, gir viktige bidrag til å forstå hvordan og hvorfor integreringsarbeidet fungerer og resultatene av integreringsarbeidet i de nordiske landene. Nettverket organiserer en workshop-serie designet for å fremme, utvikle og støtte forskningssamarbeid om integreringsarbeid i bakkebyråkrati-organisasjoner i de nordiske landene.
  Kort programtid og midlertidige endringer i integreringsloven som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina
  I integreringsloven fra 2021 legges det til rette for at man i større grad skal kunne differensiere programtid og programinnhold avhengig av hvor mye utdannelse flyktninger har med seg fra hjemlandet. Flyktninger som har fullført videregående opplæring i hjemlandet skal som hovedregel kun ha 6 måneders integrasjonsprogram, med mulighet for 6 måneders forlengelse.  Programinnholdet for denne gruppen skal imidlertid legge til rette for rask progresjon, og inneholde tilrettelagte arbeidsrettede eller utdanningsrettede elementer.

  Fullførte prosjekter