Maria Gussgard Volckmar-Eeg
Maria Gussgard Volckmar-Eeg
Forsker (permisjon)

    Utdanning:

    Master, sosiologi, Universitetet i Oslo (UiO)


Arbeidsområder:

Maria G. Volckmar-Eeg forsker på flere temaer knyttet til integrering og velferd. Hun er særlig opptatt av hvordan velferdstjenester møter og jobber med en stadig mer mangfoldig befolkning.

I sin doktoravhandling undersøkte Volckmar-Eeg hvordan NAV arbeider med å integrere flere med innvandrerbakgrunn i arbeidsmarkedet. Med utgangspunkt i NAV-veilederes oppfølgingsarbeid studerte hun deres skjønnsutøvelse og forståelser av ulike brukerkategorier, og særlig vektleggingen av kultur og kulturforskjeller i oppfølgingen. I senere tid har hun jobbet med problemstillinger knyttet til introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger, sårbare brukergruppers opplevelse av velferdsstaten, og de sosialfaglige profesjonenes rolle i samfunnet.

Volckmar-Eeg har kompetanse innenfor både kvalitative og kvantitative metoder. Hun har særlig erfaring med institusjonell etnografi, kunnskapsoppsummeringer, feltarbeid og kvalitative dybdeintervjuer. Volckmar-Eeg formidler forskningsresultater gjennom publisering i norske og internasjonale tidsskrift, foredrag og kronikker.

Forskningstema:

Integrering for nyankomne flyktninger | Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak | Det flerkulturelle samfunnet | Arbeidslivsintegrering

+47 92881107
Beret Bråten, Ragna Lillevik og Maria Gussgard Volckmar-Eeg
Profesjonsutdanninger for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Utviklingstrekk og utfordringer basert på en litteraturgjennomgang
Fafo-rapport 2022:08
Hanne C. Kavli, Ragna Lillevik og Maria Gussgard Volckmar-Eeg
En hånd på rattet
Tiltak for kvalitetsutjevning i introduksjonsprogrammet
Fafo-rapport 2022:03

Maria Gussgard Volckmar-Eeg

Navigating the multifaceted landscape of culture and social work
A qualitative evidence synthesis of cultural competence and cultural sensitivity in practice

Journal of Comparative Social Work , 2020

Maria Gussgard Volckmar-Eeg

“I don’t know what to do—Could it be cultural?”
The operationalization of cultural sensitivity among street-level workers in the Norwegian Labour and Welfare Administration

Social Policy & Administration , 2020