Maria Gussgard Volckmar-Eeg
Maria Gussgard Volckmar-Eeg
Forsker

    Utdanning:

    Master, sosiologi, Universitetet i Oslo (UiO)


Arbeidsområder:

Maria G. Volckmar-Eeg forsker på flere temaer knyttet til integrering og velferd. Hun er særlig opptatt av hvordan velferdstjenester møter og jobber med en stadig mer mangfoldig befolkning.

I sin doktoravhandling undersøkte Volckmar-Eeg hvordan NAV arbeider med å integrere flere med innvandrerbakgrunn i arbeidsmarkedet. Med utgangspunkt i NAV-veilederes oppfølgingsarbeid studerte hun deres skjønnsutøvelse og forståelser av ulike brukerkategorier, og særlig vektleggingen av kultur og kulturforskjeller i oppfølgingen. I senere tid har hun jobbet med problemstillinger knyttet til introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger, sårbare brukergruppers opplevelse av velferdsstaten, og de sosialfaglige profesjonenes rolle i samfunnet.

Volckmar-Eeg har kompetanse innenfor både kvalitative og kvantitative metoder. Hun har særlig erfaring med institusjonell etnografi, kunnskapsoppsummeringer, feltarbeid og kvalitative dybdeintervjuer. Volckmar-Eeg formidler forskningsresultater gjennom publisering i norske og internasjonale tidsskrift, foredrag og kronikker.


Forskningstema:

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger | Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak | Det flerkulturelle samfunnet | Arbeidslivsintegrering

+47 92881107