Skip to main content

Jing Liu

Forsker
To english version

  Med base på Fafos Bejing-kontor og som medlem av forskningsgruppen Globale studier, har Jing Liu jobbet med kvantitative forskning i Kina, Afrika og Midtøsten siden 2009.

  Med utdanning innen sosiologi og offentlig helse, har WHO og Unicef vært blant Lius mange oppdragsgivere. Hun har gjennom årene arbeidet med en lang rekke utvalgsundersøkelser og har bred erfaring fra surveydesign, utvalgstrekking, feltarbeidsorganisering og –opplæring, samt kvalitetssikring av data. Liu har blant annet vært involvert i bredt anlagte levekårsstudier, arbeidsmarkedsundersøkelser og studier av velferdstjenester.

  Hun arbeider dessuten regelmessig med spedbarns- og barnedødelighet i Unicefs TAG team. Liu er ekspert i windows- og android-basert programmering av datainnlesning og databehandlingssystemer og har foretatt mye dataanalyse og surveyrapportering.

  Utdanning

  Master, sosiologi, University of Peking
  Master, public health and welfare, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Frankrike & Linköping Universitet, Sverige

  Arbeidsområder

  Flyktninger, levekår, anstendig arbeid, ungdom, barnedødelighet, Kina, Midtøsten, Niger

  Aktive prosjekter

  Variasjon i utdanningserfaringer hos barn med funksjonshemninger: struktur, institusjon eller agens

  Prosjektet forkortet til EVID ser på variabilitet i utdanningsresultat hos barn med funksjonshemninger. Prosjektet omfatter barn med funksjonshemninger på barneskolen i Ghana og Niger. Den overordnede målsetningen er å bidra til et kunnskapsgrunnlag for et mer rettferdig utdanningstilbud.

  Fafo-publikasjoner

  Fullførte prosjekter

  Evaluering av E-labs i Niger: Læringsutbytte og implikasjoner

  Dette prosjektet har vurdert virkningen av elektroniske læringslaboratorier (e-laboratorier) på læring hos barn på barneskoletrinnet i Niger. Adventist Development and Relief Agency (ADRA) er oppdragsgiver. Laboratoriene utgjør et element i programmet «Strengthening Equity, Access and Quality in Education (SEAQE Sahel)», finansiert av Norad. SEAQE Sahel har som mål å forbedre utdanningsmulighetene for alle barn, spesielt de fra fattige og marginaliserte samfunn, med særlig fokus på jenter og barn med funksjonsnedsettelser. E-laboratoriene gir elevene tilgang til nettbrett og interaktive læringsstasjoner, og er ment å skulle berike læringshverdagen for derigjennom å øke deres lese- og regneferdigheter.

  Evaluering av arbeidstiltak i Jordan

  Formålet med evalueringen er å generere kunnskap om effektene av det nasjonale «Labour Intensive Infrastructure Programme» i Jordan, med særlig fokus på hvordan programmet er med på skape fredelig sameksistens mellom jordanere og syriske flyktninger.

  Levekårsutvikling etter jordskjelvet i Sichuan

  Et jordskjelv på 8,0 på Richter-skalaen rammet Wenchuan County i Sichuan-provinsen 12. mai 2008. Styrken på skjelvet og de store konsekvensene gjorde dette til et av de største jordskjelvene som er registrert i Kinas, og i verden for øvrig. For å ha et kunnskapsgrunnlag for planlegging av gjenoppbygging etter jordskjelvet, ble Fafo og Chinese Academy of Science and Technology for Development (CASTED) bedt om å foreta en rask vurdering av den behovene til den rammede befolkningen umiddelbart etter jordskjelvet, og å gjøre tre oppfølgingsstudier av levekår i katastrofeområder i 2009, 2011 og 2017.

  Long-term impact of Wenchuan Earthquake and natural disaster in China
  CASTED and Fafo jointly conduct a survey to study living conditions, perceptions and socio-economic development in the affected areas ten years after the Wenchuan earthquake.
  Methodology training and technical support for CASTED, phase I

  The project aims to explore new survey methods and provide training and technical support to CASTED (Chinese Academy of Science and Technology for Development).

  Chinese Perceptions of Distributive Justice

  Forskningsprosjektet “Towards a Chinese Welfare State: Chinese Perceptions of Distributive Justice” studerer den kinesiske befolkningens erfaringer med, opplevelse av og oppfatninger om utviklingen av Kinas sosiale sikkerhetsnett.

  Sustainable Development Indicators

  The purpose of the project "Sustainable development indicators in China" was to strengthen policy formulation and governance through developing indicators of social and environmental sustainability in China.

  Results paper


  Full report