Skip to main content

Evaluering av E-labs i Niger: Læringsutbytte og implikasjoner


Dette prosjektet har vurdert virkningen av elektroniske læringslaboratorier (e-laboratorier) på læring hos barn på barneskoletrinnet i Niger. Adventist Development and Relief Agency (ADRA) er oppdragsgiver. Laboratoriene utgjør et element i programmet «Strengthening Equity, Access and Quality in Education (SEAQE Sahel)», finansiert av Norad. SEAQE Sahel har som mål å forbedre utdanningsmulighetene for alle barn, spesielt de fra fattige og marginaliserte samfunn, med særlig fokus på jenter og barn med funksjonsnedsettelser. E-laboratoriene gir elevene tilgang til nettbrett og interaktive læringsstasjoner, og er ment å skulle berike læringshverdagen for derigjennom å øke deres lese- og regneferdigheter.

Evalueringen viser en nyansert virkning av E-labs på læringsutbytte. Mens elever på skoler med e-laboratorier framviser bedre leseferdigheter enn sine jevnaldrende på skoler uten slike laboratorier, er den generelle leseferdigheten lav, noe som understreker behovet for forbedrede leseintervensjoner. Evalueringen fant ingen signifikante forskjeller i regneferdigheter mellom elever fra skoler med og uten e-laboratorier, noe som antyder at mens teknologi, i denne konteksten, virker positivt på barns leseferdigheter, er bidraget til regneferdigheter langt mer beskjedent, i hvert fall slik teknologien er tatt i bruk nå.

Det ser ut til at e-laboratoriene har hatt en positiv påvirkning på det bredere utdanningsøkosystemet. Blant annet har de økt elevers engasjement og interesse for læring. Positive oppfatninger hos foreldre og lærere understreker e-laboratorienes potensiale for å transformere utdanning i miljøer med begrensede ressurser. Imidlertid er utfordringer som for lite tid i laboratoriene, behovet for opplæring av flere/alle lærere og tilpasning av e-laboratoriene for barn med funksjonsnedsettelser kritiske områder for forbedring.

For å realisere e-laboratorienes fulle potensiale, anbefaler evalueringen å prioritere forbedring av leseferdigheter, å øke tilgjengeligheten til e-laboratoriene,,  å lære opp flere lærere og å tilpasse e-laboratoriene til elever med funksjonshemming. Å adressere matsikkerhet og skoleinfrastruktur, er også avgjørende for å skape et støttende og effektivt utdanningsmiljø. Gjennom slik innsats kan e-laboratoriene være med på fremme kvalitetsutdanning for alle barn i Niger.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2022
  • Avsluttes:
    april 2023

Oppdragsgiver

  • Adventistsamfunnets utviklings- og nødhjelpsorganisasjon - ADRA. Norge

KI-forskning

Publikasjonen er et eksempel på Fafos forskning på og med kunstig intelligens (KI).