Skip to main content

Fafos frokostserie om flyktningsituasjonen

Hvordan kan Norge ta imot og bosette flyktningene?

tirsdag 20. oktober 2015

kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside.

I dette siste i serien av tre frokostseminarer om flyktningesituasjonen vender vi blikket hjemover. Stortinget har vedtatt at Norge skal ta imot 8000 kvoteflyktninger i en treårsperiode. UDI forventer at det kommer mellom 16 000 og 20 000 asylsøkere bare i løpet av 2015. Samtidig bor det over 5000 mennesker i asylmottak som venter på å bli bosatt. Det er liten tvil om at denne utviklingen er utfordrende for mottak, bosetning og integrering av flyktninger. Hvordan er Norge rustet for dette på kort og lengre sikt?

Stadig flere blir boende lenge i mottak, og det er fare for at antallet øker betraktelig i tiden som kommer. Et sentralt spørsmål er hva som skal til for å få køene ned. Finnes det alternative bosettingsmodeller? Handler kommunenes villighet til å bosette flyktninger om økonomisk kompensasjon fra staten, boligsituasjon eller arbeidsmarkedssituasjonen i kommunen? Og hvordan går det egentlig med flyktningene etter at de er bosatt? Hvordan er situasjonen i Norge om to år dersom vi ikke endrer mottaks- og bosettingspolitikken?

Program

Velkommen ved Anne Britt Djuve, forskningssjef ved Fafo

Innledninger
Frode Forfang, UDI: Hvem og hvor mange kommer til Norge?
Geir Barvik, IMDi: Hvilke utfordringer står kommunene overfor i møte med økt bosetting?
Vidar Bakkeli, Fafo: Vil kommunene bosette flere?
Hanne Kavli, Fafo : Hvilke alternative bosettingsmodeller finnes?
Nerina Weiss, Fafo: Levekår i asylmottak
Anne Britt Djuve, Fafo: Hva skal til for en god integrering?

Kommentarer ved Nina Gran, KS og Liv Tørres, Norsk Folkehjelp

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Jon Rogstad, Fafo

Fra Aleppo til Alvdal:
Et globalt perspektiv på flyktningkrisen

Fafos frokostserie om flyktningsituasjonen: 13., 15. og 20. oktober 2015.

Krigen i Syria har skapt den største flyktningstrømmen i Europa siden andre verdenskrig. Dette får store konsekvenser for nærområdene, en rekke EU-land – og norske kommuner. For å forstå flyktningsituasjonen og hvordan vi skal håndtere den, inviterte Fafo til en serie på tre frokostseminar om disse spørsmålene: Hvor kommer de fra, hva kommer de til og hvordan er vi rustet til å ta imot dem? Hvordan er situasjonen i nærområdene? Hvordan bør europeisk asylpolitikk innrettes? Hvordan organisere for at flyktningene skal kunne bosettes på en effektiv og hensiktsmessig måte? På de tre seminarene ble det presentert aktuell forskning som utgangspunkt for diskusjon med politikere, forvaltning og sivilt samfunn. De tre seminarene:

Tirsdag 13. oktober: Utfordringer og alternativer for europeisk asylpolitikkSeminarprogram. Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv

Torsdag 15. oktober: Kan syriske flyktninger hjelpes der de er? Seminarprogram. Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv

Tirsdag 20. oktober: Hvordan kan Norge ta imot og bosette flyktningene? Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv

Temasider

Les mer om Fafos forskning på

Integeringstiltak for innvandrere

Det flerkulturelle samfunnet

Relevante Fafo-publikasjoner

Djuve, Anne Britt og Hanne C. Kavli (2015), Ti års erfaringer. En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere. Fafo-rapport 2015:26. Nettutgave (pdf 546 kB)

Bakkeli, Vidar og Ragnhild Steen Jensen (2015), Samordnet bosetting av flyktninger. Perspektiver fra IMDi, Husbanken og kommunene. Fafo-rapport 2015:08. Nettutgave (pdf 693 kB)

Bollingmo, Guri C., May-Len Skilbrei og Ellen Wessel (2014), Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl). Fafo-rapport 2014:01. Nettutgave (pdf 707 kB)

Weiss, Nerina (2013), Normalitet i limbo. Asylbarn med endelig avslag. Fafo-rapport 2013:47. Nettutgave (pdf 2,4 MB)

Sønsterudbråten, Silje (2012), Lovlig med forbehold. Bruk av oppholdstillatelser med begrensninger for å øke andelen asylsøkere som dokumenterer sin identitet. Fafo-rapport 2012:38. Nettutgave (pdf 6.70mb)

Øien, Cecilie og Synnøve Bendixsen (2012), Det riktige valget? Motivasjon og beslutningsprosess når avviste asylsøkere velger frivillig retur.Fafo-rapport 2012:37. Nettutgave (pdf 3,6 mb)

Øien, Cecilie and Silje Sønsterudbråten (2011), No way in, no way out? A study of living conditions of irregular migrants in Norway. Fafo-report 2011:03. Nettutgave (pdf 655kb)

Sønsterudbråten, Silje (2010), Veien videre. Evaluering av kvalifiserings- og opplæringsopplegget som tilbys enslige mindreårige med begrensede oppholdstillatelser. Fafo-rapport 2010:46. Nettutgave (pdf 680kb)

Øien, Cecilie (2010), Underveis. En studie av enslige mindreårige asylsøkere. Fafo-rapport 2010:20. Nettutgave (pdf 1.96mb)

Friberg, Jon Horgen og Monica Lund (2006), Mot en raskere og mer stabil bosetting? Evaluering av bosettingsmodellen for flyktninger. Fafo-rapport 544. Nettutgave (pdf 608k)