Skip to main content

Fafo-webinar med rapportlansering

Medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv

tirsdag 27. april 2021

kl. 09:00–10:20

Hva er status for arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv? Har virksomhetene etablert ordninger for partssamarbeid og fungerer disse etter hensikten? I en ny studie har Fafo undersøkt hvordan det står til med partssamarbeidet i virksomhetene.

Det er om lag ti år siden Fafos forrige brede undersøkelse av ansattes medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv.

  • Er det noe som tyder på at lovbestemte ordninger som arbeidsmiljøutvalg, verneombudsordningen eller styrerepresentasjonsordningen har blitt mindre utbredt nå enn det de var for ti år siden?
  • Hvordan praktiseres og virker de ulike lov- og avtalebaserte ordningene i virksomheter av varierende størrelse på tvers av sektorer og bransjer?
  • Og hvilke muligheter har vi som arbeidstakere til å påvirke vår arbeidshverdag?
Dette er noen av spørsmålene som besvares i studien og som vil presenteres på webinaret.

Program

PROGRAM

Velkommen v/ Tone Fløtten, daglig leder, Fafo

Kort introduksjon v/ møteleder Anne Mette Ødegård, Fafo

Presentasjon av Fafo-rapporten v/ Sissel Trygstad, Fafo og Inger Marie Hagen, Fafo. Presentasjon (pdf)

Kommentar v/ arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaken

Samtale med tillitsvalgt i sykehussektoren v/ tidligere foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening, Kari Johanne Eikeland Benitez

Samtale med arbeidsgiver i sykehussektoren v/ administrerende direktør Nina Mevold, Sørlandet sykehus

Samtale med tillitsvalgt og arbeidsgiver i industrien, v/ administrerende direktør Rune Abrahamsen og hovedtillitsvalgt Martin Fauchald, begge ved Moelven Limtre AS

Samtale med statsråden, NHO og LO. v/ arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, andre nestleder i LO, Roger Heimli og direktør for arbeidsliv og forhandlinger i NHO, Nina Melsom

Ny publikasjon

20778

I denne rapporten retter vi blikket mot det norske bedriftsdemokratiet – slik det framstår i dag, og utviklingen over tid. Bildet som tegnes, er gjenkjennelig. Fravær av dramatiske endringer betyr likevel ikke fravær av utfordringer. Vi finner variasjon mellom bransjer når det gjelder hvor utbredt de ulike bedriftsdemokratiske ordningene er, og hvordan de praktiseres. Samtidig er vi inne i en periode der endringene forventes å bli store.  Det er derfor et sentralt spørsmål hvordan arbeidsmarkedet vil se ut i årene framover. I privat sektor er det gjerne i store industrivirksomheter at partssamarbeidet og medbestemmelsen sitter i veggene. Men det er ikke gitt at slike virksomheter vil prege morgendagens arbeidsliv.

Rapporten «Arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning» er forfattet av Fafo-forskerne Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen. Les sammendrag og last ned rapporten.

Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.