Skip to main content

Fafofrokost med rapportlansering

Dagens regler for midlertidige ansettelser brytes i stor stil

torsdag 6. februar 2020

kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

En ny undersøkelse fra Fafo viser at svært mange virksomheter bryter reglene for bruk av midlertidige stillinger. Vi finner også at få arbeidstakere forsøker å endre på situasjonen når de er urettmessig midlertidig ansatt. Hvorfor er det så mange regelbrudd? Hvorfor tar ikke ansatte opp saken? Er regelverket godt nok?

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse. Men arbeidsmiljøloven åpner for at arbeidsgivere, på spesielle vilkår, kan ansette personer midlertidig, eller leie inn fra bemanningsforetak. Fafo har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt om reglene for bruk av slike stillinger følges, og hva som skjer når reglene brytes.

På dette frokostseminaret avgrenset vi oss til å snakke om midlertidige ansettelser. Blant funnene om midlertidige ansettelser i Fafos undersøkelse:

  • Mange virksomheter bryter reglene, eller opererer i gråsonen.
  • Av den grunn skulle mange arbeidstakere med midlertidige kontrakter vært fast ansatt.
  • Få av regelbruddene synes å bli oppdaget og håndtert.

På dette frokostseminaret presenterte Fafo flere forskningsfunn etterfulgt av debatt. Sentrale spørsmål vi tok opp var: Hva kan forklare at så få forsøker å håndheve reglene? Kan man tenke seg andre måter å organisere håndhevingen som vil bidra til at flere arbeidstakere sanksjonerer brudd på reglene? Til å debattere disse spørsmålene hadde vi invitert representanter for arbeidsgiverne og arbeidstakerne der det er spesielt mange regelbrudd: kommunal sektor og varehandelen.

Program

Velkomst og innlegg ved Kristin Alsos, Fafo. Presentasjon (pdf)

Todelt presentasjon ved Jørgen Svalund, Fafo
Brudd på reglene for midlertidige ansettelser. Presentasjon 1 (pdf)
Håndheves reglene for midlertidige ansettelser? Presentasjon 2 (pdf)

Paneldebatt med

Anette Brinchmann Pollen, Virke
Anne-Cathrine Hjertaas, KS
Anne Green Nilsen, Fagforbundet
Monica A. Paulsen, Negotia

Spørsmål fra salen og fra seere som følger seminaret på Fafo-tv

Møte/debattleder: Kristin Alsos, Fafo

 Artikkel og video

Over 40 000 midlertidige jobber kan være ulovlige (arbeidslivet.no, 06.02.20)

Ny publikasjon

20735Den nye Fafo-rapporten Håndheving av regler for midlertidige ansettelser og innleie er forfattet av Fafo-forskerne Jørgen Svalund, Beate Sletvold Øistad og Kristin Alsos. Rapporten ble offentliggjort på seminardagen.

Fafo-rapport 2019:38. Nettutgave (pdf)

Dette er sluttrapporten for et prosjekt som Fafo har gjennomført på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Delrapport fra prosjektet ble publisert i 2018:

Bergene, Ann Cecilie, Kristine Nergaard og Jørgen Svalund (2018), Brudd på reglene om adgangen til midlertidig ansettelse og innleie. Fafo-rapport 2018:47. Nettutgave (pdf)

Andre relevante Fafo-publikasjoner

Nergaard, Kristine (2018), Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv. Sluttrapport. Fafo-rapport 2018:38. Nettutgave (pdf)

 

Prosjektet

Prosjektet og rapporten tar for seg både midlertidige ansettelser og innleie. På dette frokostseminaret avgrenser vi oss til å snakke om midlertidige ansettelser, fordi debattene om innleie favner en del andre problemstillinger i tillegg.

Det har de siste årene vært rettet oppmerksomhet mot ulike utfordringer og problemstillinger knyttet til midlertidige ansettelser og innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Under slike omstendigheter oppstår utfordringer knyttet til håndhevelse av reglene om adgang til slike ansettelser. Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) ønsket derfor en gjennomgang av hvordan virksomhetene forholder seg til reglene, og av hvorvidt gjeldende håndhevingsmekanismer er tilstrekkelig tilpasset dagens situasjon.  Innleie kan, dersom det avtales skriftlig med fagforeningene, brukes i større utstrekning, og de utleide må både forholde seg til sin arbeidsgiver, utleiefirmaet, og firmaet de leies inn til. Byggebransjen har stor andel innleide utenlandske arbeidstakere, og representanter fra stortinget og fra fagbevegelse har krevd forbud mot innleie. Utfordringer med midlertidige ansettelser favner flere bransjer, for eksempel varehandelen og helsesektoren. Bruken omhandler både dem som har arbeid som sin hovedsakelige virksomhet, og andre, som studenter, som har en løsere tilknytning til arbeidslivet.

Les mer om prosjektet Håndheving av reglene om adgang til midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak

Annet relevant Fafo-prosjekt

Midlertidig arbeid: Blindgate eller springbrett til varig sysselsetting?
Oppdragsgiver: VAM-programmet, Norges forskningsråd
Prosjektperiode: august 2014 – mars 2020

 

Temaside

Ved Fafo er det gjennomført en rekke prosjekter om ansettelsesformer som er unntak fra fast stilling. Det dreier seg om midlertidige (tidsavgrensede) ansettelser, innleie av arbeidskraft og arbeidstakere som kun tilkalles etter behov. Fafo følger utviklingen i tilknytningsformene til arbeidslivet og hvordan disse endrer seg over tid. Oversikt over Fafos publikasjoner, prosjekter og forskere på dette temaet kan du finne på vår temaside Ansettelsesformer

 

Om regelverket

For full forståelse av resultatene fra prosjektet er reglene for bruk av midlertidige ansettelser og innleie fra bemanningsforetak sentrale.