Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Midlertidig arbeid: Blindgate eller springbrett til varig sysselsetting?

Prosjektleder

Jon Erik Dølvik

Eksterne forskere

Kristina Håkansson (prosjektleder / project leader)

Tomas Berglund

Tommy Isidorsson

Anna Peixoto

Oppdragsgiver(e)

VAM-programmet, Norges forskningsråd

Forte: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Forskningstema

Ansettelsesformer

Prosjektperiode

 

Målet med prosjektet er å studere hvordan midlertidige ansettelser påvirker folks jobbkarrierer og muligheter til skaffe seg fast arbeid. Prosjektet sammenligner Norge og Sverige.

Spørsmål vi undersøker er blant annet:

 • Er midlertidig ansettelse et springbrett inn i stabile eller faste jobber, eller en blindgate som låser folk inn i en runddans av korttidsjobber?
 • Hva er grunnene til at arbeidsgivere ansetter arbeidstakere på midlertidige kontrakter og hvordan påvirkes slike beslutninger av reglene for stillingsvern?
 • Hvordan varierer sjansene for å gå fra midlertidig til fast jobb mellom Norge og Sverige – og hvordan endres sannsynligheten for slike overganger hvis vilkårene for midlertidige ansettelser liberaliseres? 
 • Er det lettere for midlertidig ansatte enn for arbeidsledige å finne stabilt arbeid?

Årsaken til at vi sammenligner Norge og Sverige er at landene har en rekke likhetstrekk, samtidig som reglene for bruk av midlertidige ansettelser er langt mer liberale i Sverige enn i Norge.

Tredelt prosjekt

Prosjektet bygger på tre hovedmoduler:

 • En komparativ kvantitativ analyse av utviklingen i arbeidsmarkedstilknytning for midlertidig ansatte og sammenliknbare ledige over en periode på syv år.
 • En komparativ kvalitativ studie av hvorfor virksomheter bruker ulike typer midlertidige arbeidskontrakter og hvordan disse grunnene påvirkes av endringer i regelverket.
 • En kvantitativ studie av hvordan virksomhetenes bruk av midlertidige ansettelser påvirker sammensetningen av arbeidsstokken og mobilitet inn og ut av virksomheten.

Datakilder

I de komparative kvantitative analysene vil vi kople informasjon om personers tilknytningsform fra arbeidskraftsundersøkelsene (AKU) med data fra offentlige sysselsettingsregistre som gir informasjon om deres arbeidsmarkedstilknytning over tid.

Vi vil også kople på data som kan belyse hvordan forskjeller og endringer i reglene for stillingsvernet, samt variasjoner i konjunkturer og jobbsøkernes kompetanse, erfaring med mer påvirker slike beslutninger i ulike virksomheter og bransjer.

Analysene skal gjennomføres både på svenske og norske data. Slik informasjon vil bli supplert med intervjuer med arbeidsgivere i utvalgte bransjer for å finne ut hva som påvirker arbeidsgivernes bruk av midlertidige stillinger og hvorfor de tilbyr slike jobber til noen og fast jobb til andre.

Prosjektet avsluttes i desember 2018.

Publisering og omtale i media

I media:

 • Intervju med Jørgen Svalund NRK 16. august 2017, «Krangler om regel som ingen bruker».
 • Intervju med Jørgen Svalund, NRK P1s program Her og Nå hovedsending 15. november 2016, Innslag «Sysselsetting og yrkesvalg».
 • Intervju med Jørgen Svalund, Klassekampen 7. mai 2017, «Jobbtiltaket treffer ikke».
 • Intervju med Jørgen Svalund, Aftenposten papir og på nett 17. august 2017, «1 av 10 unge er arbeidsledige: – Om jeg kan satse på noe som gir meg glede, er det verdt risikoen». 
 • Intervju med Kristine Nergaard og Jørgen Svalund. NRK P3, Dokumentar, «Midlertidig».

Publisering

Svalund, S. & Berglund, T. (2017). Fixed-term employment in Norway and Sweden: A pathway to labour market marginalization? European Journal of Industrial Relations, 1 –17.

Svalund, J. & Nielsen, R. A. (2017). Midlertidig ansettelse i Norge – en vei inn i stabilt arbeid? Søkelys på arbeidslivet, 01-02(34).

Berglund, T., Nielsen, R., Reichenberg, O. & Svalund, J. (2017). Temporary contracts, employment trajectories and dualisation: a comparison of Norway and Sweden. Paper, Industrial Relations Conference Europe (IREC) 2017, Warsawa.

Svalund, J. & Nielsen, R. A. (2017). Midlertidig ansettelse i Norge: En vei inn i stabilt arbeid? Foredrag på lanseringseminar for Søkelys på arbeidslivet, 4. mai.

Svalund, J. & Nielsen, R. A. (2017). Midlertidig ansettelse i Norge – en vei inn i stabilt arbeid? Tja, det kommer an på. Foredrag på Fafo-båten, Arendalsuka 17. august, i en debatt med ungdomspolitikere.

Svalund, J., Saloniemi, A. & Vulkan, P. (2016). Attitudes towards job protection legislation: Comparing insiders and outsiders in Finland, Norway and Sweden. European Journal of Industrial Relations, 1–20.

Svalund, J. & Berglund, T. (2016). Regulation of fixed-term employment and the long-term risks of temporary employment in Norway and Sweden. Paper, Ilera 2016, Milano.

Svalund, J., Peixoto, A. & Jesnes, K. (2016). Employers’ use of fixed-term contracts across industries in Norway and Sweden. Does regulation matter? Paper, Nordic working life conference 2016, Tampere.

Svalund, J. & Berglund, T. (2016). Fixed-term employment in Norway and Sweden: pathway to labour market marginalisation? Paper, Nordic working life conference 2016, Tampere.

Nielsen, R. A. & Svalund, J. (2016). Fixed-term employment in Norway: Long-term consequences for annual wages. Paper, Nordic working life conference 2016, Tampere.

Svalund, J. & Jesnes, K. (2015). Why temporary employment contracts? A study of employers’ reasons for hiring on temporary contracts across five different sectors in Norway. Paper, Industrial Relations Conference Europe (IREC) 2015, Gøteborg.