Skip to main content

Rapportlansering i regi av Fafo og Senter for lønnsdannelse

Renhold i offentlig og privat sektor – før og etter allmenngjøring

torsdag 18. juni 2020

kl. 09:00–10:00

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Hvordan påvirket innføringen av allmenngjorte minstekrav renholdernes lønn? På seminaret beskrev forskerne sine funn, og vi fikk kommentarer fra representanter for fagforeninger.

På dette seminaret ble det presentert en ny rapport som belyser blant annet følgende problemstillinger:

  • Hvordan var lønningene til renholderne i privat og offentlig sektor, før og etter at renholdsoverenskomsten ble allmenngjort i 2011?
  • Hvem fikk mer i lønn, hvem har ikke merket noen endring – og hvordan har lønningene blant de offentlige renholderne utviklet seg?
  • Bidro allmenngjøringen til mer lønn eller ble det snarere slik at flere får det samme?

Når det gjelder siste punkt, finner forskerne at allmenngjøringen bidro til at de lavest lønte fikk høyere lønnsvekst sammenlignet med høyest lønte. En slik «heving i bånn» og «stopp i topp» betyr at lønningene ble presset sammen i renholdsbransjen.

Før allmenngjøringen var halve renholdsbransjen bundet opp av tariffavtaler, mens den andre halvdelen kunne la være å følge lønnsbestemmelsene. Etter allmenngjøringen forsvant mye av konkurransefortrinnet dette innebar for de uorganiserte virksomhetene.

Forskernes analyser viser videre at lønnsforskjellene mellom de offentlige tariffområdene og renholdsbransjen er redusert etter allmenngjøringen, når det kontrolleres for individuelle kjennetegn. Offentlige renholdere tjener mer, fordi de oftere har fagbrev og lengre arbeidserfaring – og fordi dette gir bedre uttelling i de offentlige tariffavtalene. Et annet funn er at ulempene med å være utenlandskfødt, kvinne eller å jobbe i deltidsstilling ble betydelig redusert.

Program

Velkommen ved Sissel C. Trygstad, forskningssjef ved Fafo

Presentasjon av ny rapport ved Fafo-forskerne Bård Jordfald og Elin Svarstad. Presentasjon (pdf)

Kommentarer og samtale

Brede Edvardsen, nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund

Stein Guldbrandsen, leder for yrkesseksjonen samferdsel og teknisk i Fagforbundet

Spørsmål fra salen og seere

Møteleder: Sissel C. Trygstad, Fafo

 

Ny publikasjon

20748Den nye rapporten «Renholderes lønnsbetingelser før og etter allmenngjøring. Privat og offentlig sektor» er forfattet av Bård Jordfald og Elin Svarstad på oppdrag fra LO.

Last ned gratis nettutgave (pdf)

 

 

Andre relevante publikasjoner:

Svarstad, Elin og Sissel C. Trygstad (2018), Når jobben settes ut på anbud. Outsourcing av renhold i Forsvaret. Fafo-rapport 2018:32. Nettutgave (pdf)

Trygstad, Sissel C., Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard (2018), Renholdsbransjen sett nedenfra. Fafo-rapport 2018:26. Nettutgave (pdf)

Andersen, Rolf K., Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad (2016), «Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke». Evaluering av godkjenningsordningen i renhold. Fafo-rapport 2016:18. Nettutgave (pdf)

Bjørnstad Roger (red), Sonja L. Berg, Emil Cappelen Bjøru, Fernande Wiggen Eggen, Bård Jordfald og Marthe Norberg-Schulz (2016), Innvandrersysselsetting og konsekvenser for norske arbeidere. Rapport nr. 5-2016 fra Senter for lønnsdannelse. Nettutgave (pdf)

Bjørnstad, Roger (red), Jon Erik Dølvik, Ragnar Nymoen, Line Eldring, Fredrik Bakkemo Kostøl, Bård Jordfald, Terje Skjerpen, Tom Kornstad og Marina Rybalka (2015), Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler. Rapport nr. 2-2015 fra Senter for lønnsdannelse. Nettutgave (pdf)

Bråten Mona og Jørgen Svalund (2015), Statlig renhold på anbud. Fafo-notat 2015:11. Nettutgave (pdf)

Trygstad,Sissel C., Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård (2011), Til renholdets pris. Fafo-rapport 2011:18. Nettutgave (pdf)

 

Senter for lønnsdannelse

– et samarbeidsprosjekt mellom Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse

Lønnsdannelsen og systemet for arbeidslivsregulering står sentralt i moderne samfunnsliv. Senter for lønnsdannelse har som formål å synliggjøre lønnsdannelsens betydning for sysselsetting, produktivitet, verdiskapning og fordeling, gjennom forskning, utredning og debatt. Les mer om Senter for lønnsdannelse

 

Temaside hos Fafo

Norsk arbeidsliv er i endring, med framvekst av større lønnsforskjeller, nye typer atypiske tilknytningsformer og utfordringer knyttet til useriøsitet og sosial dumping. Modellen for lønnsfastsettelse er i også endring. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler ble tatt i bruk i 2004, og skal blant annet sikre at utenlandske arbeidstakere som arbeider i Norge får lønn på norsk nivå. Denne er nå et supplement til tariffavtalenes minstelønnsregulering. Lønn, arbeidstid, ansettelsesformer og arbeidsmiljø er alle sentrale forskningsfelt for Fafo. Oversikt over Fafos publikasjoner, prosjekter og forskere om disse feltene kan du finne på vår temaside Lønns- og arbeidsvilkår