Skip to main content

Fafo-webinar med rapportlansering

Styrket hjelp til rusmiddelavhengige – hvordan gikk det?

onsdag 30. juni 2021

kl. 00:00–00:00

Vi lanserte sluttrapporten fra evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet. Rapporten viser at det i opptrappingsperioden (2016–2020) har vært en betydelig utvikling på rusfeltet i mange kommuner, men at videre satsing er nødvendig dersom alle med rusmiddelproblemer og deres pårørende skal motta de tjenestene de har behov for. På dette webinaret ble evalueringsrapporten overlevert til helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Fafo har i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse og Ipsos følgeevaluert opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020). På webinaret presenteres funn fra evalueringen, og deretter rettes blikket fremover:

 • Hvor bør vi nå rette innsatsen?
 • Hvordan kan tjenestene og tilbudene bli bedre?
 • Og er det fortsatt politisk vilje til å prioritere rusfeltet?

Dette er spørsmål som ble rettet til vårt panel, bestående av statsråd Bent Høie (H), leder i RIO, Kenneth Arctander Johansen og Helge Eide, direktør for samfunn, velferd og demokrati, KS.

Opptrappingsplanen for rusfeltet

Planen ble vedtatt i Stortinget i april 2016 og var virket fram til og med 2020. I 2017 fikk Fafo sammen med Samfunnsøkonomisk analyse og Ipsos i oppdrag fra Helsedirektoratet å evaluere opptrappingsplanen. I perioden er det gitt ut årlige statusrapporter.

Nå presenterer vi resultatene av den definerte ressursinnsatsen i planen på 2,4 milliarder, rettet mot kapasitet og kompetanseutvikling i kommunene, og for planens fem hovedmål. I tillegg presenterer vi utviklingen i brukernes levekår i perioden.

Evalueringen viser

På mange områder har det vært en betydelig utvikling på rusfeltet i perioden. Vi har sett mer brukerorientering i tjenestene, lavere terskel og større tilgang til tjenester. Samtidig er det store kommunale variasjoner, og på noen områder er det fortsatt store utfordringer. Resultatrapporten har derfor fått tittelen «Et tjenesteområde i utvikling».  Mer om dette og flere funn på webinaret.

Politiske skillelinjer

Våren 2021 har det vært stor politisk oppmerksomhet om rusfeltet. Regjeringens forslag til rusreform har vært behandlet i Stortinget, hvor forslaget om avkriminalisering endte med å ikke få flertall. Uavhengig av politisk holdning til avkriminalisering har alle tatt opp behovet for at personer med rusmiddelproblemers må få god tilgang til helsehjelp og nødvendige tjenester. Vil dette engasjementet for tilbudet til personer med rusmiddelproblemer fortsette også etter høstens valg?

Program

Velkommen: Tone Fløtten, daglig leder, Fafo

Presentasjon av hovedfunn fra sluttrapporten: Inger Lise Skog Hansen, seniorforsker, Fafo og Maja Tofteng, seniorøkonom i SØA. Presentasjon (pdf)

Kort presentasjon av den nasjonale brukertilfredshetsundersøkelsen: Trond Ljøkjell, avdelingssjef i KoRus Midt

Kommentarer og påfølgende dialog om utvikling av rusfeltet fremover:

 • Bent Høie (H), helse- og omsorgsminister
 • Kenneth Arctander Johansen, daglig leder, RIO
 • Helge Eide, direktør for samfunn, velferd og demokrati, KS

Møteleder: Tone Fløtten, Fafo

Publikasjoner

20784Fafo-rapporten «Et tjenesteområde i utvikling. Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet. Resultatrapport» er forfattet av Inger Lise Skog Hansen (Fafo), Maja Tofteng (SØA) og Linn Sørensen Holst (Ipsos). Les om og last ned rapporten

Se også:
Kortversjon av rapporten
Engelsk sammendrag
Rus & Samfunns oppsummering av rapporten
Helsedirektoratet kommenterer rapporten
Helse- og omsorgsdepartementet kommenterer rapporten

 

De fire statusrapportene:

Hansen, Inger Lise Skog, Maja Tofteng, Vegard Salte Flatval og Linn Sørensen Holst (2020), Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet. Fjerde statusrapport. Fafo-rapport 2020:29

Hansen, Inger Lise Skog, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen (2019), Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet. Tredje statusrapport. Fafo-rapport 2019:33

Hansen, Inger Lise Skog, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen (2018), Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet. Andre statusrapport. Fafo-rapport 2018:44

Hansen, Inger Lise Skog, Maja Tofteng, Vegard Salte Flatval, Sara Andersson, Linn Sørensen Holst og Ketil Bråthen (2018), Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet. Første statusrapport, nullpunktsanalyse 2016. Fafo-rapport 2018:08

Om prosjektet: Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet

Fafo har fulgt arbeidet med opptrappingsplanen fra 2017 og frem til 2020. Evalueringen er både en følgeevaluering og en sluttevaluering. Evalueringen er utført av Fafo i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) og Ipsos, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Det er publisert årlige statusrapporter, og på dette webinaret lanseres sluttevalueringen.

Opptrappingsplanen har fem hovedmål:

 1. Sikre reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte løsninger og sterkere medvirkning ved utforming av tjenestetilbudet.
 2. Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusmiddelproblem, skal fanges opp
  og hjelpes tidlig.
 3. Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat.
 4. Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse.
 5. Utvikle og øke bruken av alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer.
Evalueringen inkluderer et omfattende indikatorsett etablert for å kunne følge utviklingen på planens ulike mål. Les mer på prosjektsiden