Skip to main content

Effektevaluering av Jeg Vet – en læringsressurs om vold, overgrep, mobbing og barns rettigheter


I dette prosjektet vil vi måle effekten av læringsverktøyet Jeg Vet på barns kunnskap om vold, mobbing og/eller overgrep.

Jeg Vet er et gratis, nettbasert undervisningsopplegg til bruk i skoler og barnehager. Læringsverktøyet gir barn og unge kunnskap som kan forebygge og beskytte dem mot å bli utsatt for, eller utsette andre for, mobbing, krenkelser, vold og overgrep.

Bufdir har gitt Fafo i oppdrag å undersøke om Jeg Vet øker barns kunnskap om vold og overgrep. Vi vil gjennomføre en randomisert kontrollert test i et utvalg norske skoler skoleåret 2024–25. Effekten vil måles som forskjell i kunnskapsøkning i klasser som har brukt versus ikke har brukt Jeg Vet. I tillegg vil prosjektet gi innsikt i elevers og læreres erfaringer med Jeg Vet etter ett års bruk av verktøyet.

Fafo har tidligere gjennomført en følgeevaluering av implementeringen av Jeg Vet og et annet læringsverktøy som heter Snakkemedbarn.no. Det kan du lese mer om på prosjektsiden.

Skal din skole være med på forskningsprosjektet? Vi har laget en egen side der du kan lese mer om hva det innebærer for skoler å være med på prosjektet.