Kommende arrangementer

Motta invitasjoner til Fafos arrangementer

Vi arrangerer ofte Fafo-frokoster med lansering av nye forskningsrapporter, presentasjon av nye forskningsfunn, eller tidsaktuelle debatter. Vi har av og til også større konferanser og seminarer. Ønsker du å bli invitert til våre arrangementer kan du melde på vår arrangementsliste. Ved å trykke på knappen nedenfor kan du velge om du vil motta informasjon alle våre arrangementer eller bare innenfor utvalgte interessefelt

Påmeldingsskjema:

Sammen om bolig – hvordan lykkes når den som skal bo kan medføre en voldsrisiko?
Fafo-seminar
Mandag 24. februar 2020, kl. 11.00–15.00

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Sammen om bolig – hvordan lykkes når den som skal bo kan medføre en voldsrisiko?

På programmet

Gitte Huus

Seniorrådgiver i Spesialist-helsetjeneste-avd.

Anne Jensen

Spesialrådgiver ved avdeling Helse og velferd

Wenche Landbakk

Leder for enhet for rustjenester

Pål Sandvik

Leder for enhet for rustjenester avd. Østmarka

Hilde Jorunn Kvamme

Mathias Estensen

Svanhild Sønsteby

Psykologspesialist

Gry Alnes

Seksjonsleder avd. rus og psykisk helse

Kristine Lier

Avdelingsleder

Heidi Brandtenborg

Seksjonsleder
Forsker
Fafo
Forskningsleder
Fafo
Forskningssjef
Fafo

Kommunen har et omfattende ansvar for at også personer med rus- og psykiske helseplager som har en voldshistorikk skal ha et trygt sted å bo. Med utgangspunkt i et pågående prosjekt mellom Fafo og seks Oslo-bydeler retter vi søkelyset mot denne ofte krevende oppgaven. Blir kommunene sittende med for mye eneansvar for å sikre en trygg bosituasjon?

Ved en feil ble det fredag 21. februar sendt ut en epost-påminning med feil tidspunkt. Seminaret starter klokka 11.

Alle nordmenn har rett på å sikres tak over hodet. Etter loven ligger dette ansvaret hos kommunene. Nedbygging av institusjonsomsorgen og økt vektlegging av poliklinisk behandling både innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling har ført til et forsterket boligsosialt ansvar for kommunene.

Det skal legges fram en ny stortingsmelding om den boligsosiale innsatsen senere i år. Et forslag til ny Nasjonal Helse- og sykehusplan (2020–2023) er under behandling i Stortinget. Bolig og tjenester til personer med rus- og psykiske helseplager er tema i begge.

Enkelte personer med rusproblemer og psykiske helseplager har en voldshistorikk eller vurdert sikkerhetsrisiko som er så eksplisitt at den må tas hensyn til i arbeidet med å etablere gode bo- og tjenestetilbud.

Flere kommuner erfarer at dette er en krevende oppgave, der de kanskje mangler egnede boliger, tilstrekkelige tjenester og nødvendige virkemidler. Det etterlyses mer samarbeid med og oppsøkende aktivitet fra spesialisthelsetjenesten, samarbeid med kriminalomsorg og politiet.

Med utgangspunkt i et pågående utviklingsprosjekt i samarbeid mellom Fafo og seks bydeler i Oslo kommune retter vi søkelyset mot denne vanskelige oppgaven. Vi forsøker å identifisere hvilke brukere det er snakk om og hvilket ansvar kommune, spesialisthelsetjeneste og politiet har for ulike grupper.

Spørsmål vi stiller er:

  • Hvilke forpliktelser og muligheter har de ulike aktørene i arbeidet med å etablere et egnet bo- og tjenestetilbud?
  • Hvilket ansvar har spesialisthelsetjenesten – og når blir kommunen stående alene med ansvaret?
  • Hvor svikter det? Er det hull i tjenestetilbudet til noen spesifikke grupper innenfor psykisk helsevern og rusbehandling? Er det behov for endringer i lovverk, nye tilbud eller tjenester?

Til seminaret kommer representanter fra bydeler i Oslo som deltar i utviklingsprosjektet og spesialisthelsetjenesten representert ved Lovisenberg DPS. Problematikken står på dagsorden i Trondheim kommune, og til seminaret kommer representanter fra kommunen og St. Olavs hospital for å dele deres vurdering av utfordringsbildet og utviklingsbehov.

Seminaret avsluttes med en felles dialog mellom representanter fra kommune, spesialisthelsetjeneste og myndigheter om mulige gode modeller og metoder. Er det behov for nye virkemidler og endringer i dagens praksis?

 

Program

Lunsj og mingling fra klokka 11.00. Seminarstart 11.30.

Åpningsinnlegg ved forskningssjef Sissel Trygstad ved Fafo

Om brukergruppen; hvem snakker vi om, kommunens handlingsrom og muligheter for samarbeid, ved Fafo-forskerne Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen og Terje Olsen. Basert på feltarbeid i utviklingsprosjektet «Sammen om bolig»

Kommentarer fra Helse- og omsorgsdepartementet ved seniorrådgiver Gitte Huus i Spesialisthelsetjenesteavdelingen og fra KS ved spesialrådgiver Anne Jensen, avdeling Helse og velferd.

Behov for nye løsninger – utfordringsbildet sett fra Trondheim kommune, ved Wenche Landbakk, leder for enhet for rustjenester i Trondheim kommune.

Utviklingsbehov og ideer for bedre og arenafleksibel oppfølging fra spesialisthelsetjenesten, ved avdelingssjef Pål Sandvik ved avdeling Østmarka, divisjon psykisk helsevern ved St. Olavs hospital.

Utskrivingsklare sikkerhetspsykiatriske pasienter, ved Psykologspesialist Hilde Jorunn Kvamme, RSA Brøset, St. Olavs hospital.

Pause

Strukturert samarbeid for å sikre trygg bosituasjon i egen bolig, innlegg ved leder Mathias Estensen i bydel St.Hanshaugen og Svanhild Sønsteby, behandler i Ambulant Psykose Avhengighet Sikkerhet (APAS) ved Lovisenberg sykehus.

De gode modellene for oppfølging, og når bydelens tilbud ikke strekker til, ved Gry Alnes, seksjonsleder avd. rus og psykisk helse og avdelingsleder Kristine Lier ved NAV Grünerløkka

Erfaringer med eget botilbud for de mest vanskeligstilte, seksjonsleder Heidi Brandtenborg ved Ljabruveien boliger.

Kaffepause

Panelsamtale med innleggsholdere: Om mulige gode modeller, eventuelle behov for nye virkemidler og endringer i dagens praksis.

Åpent for spørsmål fra salen og på sms 934 29 375.

Møteleder: Sissel Trygstad

 


Om prosjektet «Sammen om bolig»

Innovasjonsprosjektet er et samarbeid mellom seks bydeler i Oslo: Alna, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Stovner.

Prosjektet har knyttet til seg en rekke aktører i kommunen, i spesialisthelsetjeneste, politi, kriminalomsorg, brukerorganisasjoner, kompetansemiljøer, samt flere andre storbyer.

Ideen er motivert av økende forventninger til og utfordringer med å bosette personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelavhengighet i bydelene, og særlig knyttet til brukere hvor det også er en vurdert sikkerhetsrisiko og fare for bruk av vold.

Ved å tilrettelegge for fagutvikling i praksisfeltet og erfaringsutveksling mellom involverte aktører, skal prosjektet bidra til å utvikle bedre metoder for oppfølging av brukere og modeller for samarbeid mellom involverte aktører på tvers av tjenestesteder og forvaltningsnivåer.

Lanseringsseminaret fant sted 10. desember 2018: Et trygt og godt sted å bo


Praktisk info

Lunsj (håndmat, frukt og kaffe/te) serveres fra kl. 11:00. Seminaret varer fra 11:30–15:00. Det er gratis og åpent for alle. Bindende påmelding.

Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, 5 minutters gange fra Grønland eller Tøyen T-banestasjon, Buss 37 stopper utenfor. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. Google kart