Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Sysselsettingseffekter av den øvre aldersgrensen i arbeidsmiljøloven (delprosjekt 3b, PensjonsLAB)

Prosjektleder

Tove Midtsundstad

Forskere

Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Forskningstema

Pensjon

Seniorpolitikk

Prosjektperiode

 
november 2018
desember 2019

Gjennom analyse av nyere registerdatasett og koblede virksomhetssurvey- og registerbaserte individdata vil Fafo undersøke om og hvordan virksomhetenes rekrutteringspraksis i privat sektor så vel som ansattes avgangsmønster påvirkes av aldersgrensene. Dataene gjør det også mulig for Fafo å beskrive forskjeller i atferd mellom bedrifter med og uten bedriftsinterne aldersgrenser i privat sektor. Vi vil også se nærmere på hva som kjennetegner bedrifter som har valgt (og/eller planlegger) å fastsette en bedriftsintern aldersgrense i AML, samt kartlegge hvilke typer av arbeidskraft som primært er i jobb etter fylte 67 og 70 år i ulike bransjer, og hva lederne oppgir er virksomhetens begrunnelse for å beholde nettopp disse arbeidstakerne. Surveydataene fra virksomhetene gjør det i tillegg mulig å analysere ledernes holdning til endringene i aldersgrensen.

Omtale av prosjektet på ASDs nettsider -https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/heving-av-aldersgrensen-for-stillingsvern/id2670186/

Populærvitenskapelig sammendrag på PensjonsLABs nettsider - T. Midtsundstad (2019). Tilpasning til nye aldersgrenser for stillingsvern. https://pensjonslab.no/index.php/item/tilpasning-til-nye-aldersgrenser-for-stillingsvern

Dette er et delprosjekt (3b) under PensjonsLABs tema 3 (se under). prosjektet startet opp i november 2018 og avsluttes før påske 2019.

 

Litt om PensjonsLAB:

PensjonsLAB er et rammeprosjekt som varer fra 2018-2021 og administreres av Anne Skevik Grødem (ISF). De har også ansvar for nettsiden (bloggen) - PensjonsLAB. http://pensjonslab.no/index.php

 

Selve forskningsaktiviteten er organisert som ulike, selvstendige delprosjekter under følgende fem temaområder:

Tema 1: Systemtrekk og systemendring.

Innenfor dette temaområdet skal vi studere problemstillinger knyttet til helheten i systemet, som hvordan de ulike elementene i det nye pensjonssystemet spiller sammen eller motvirker hverandre. Vi skal også gjøre mindre komparative studier der sentrale elementer i det nye norske systemet sammenlignes med tilsvarende ordninger i andre land.

Fagkoordinator: Axel West Pedersen (ISF).

Tema 2: Tilpasninger på arbeidstakersiden.

Sentrale problemstillinger på dette området er hvordan eldre arbeidstakere tilpasser seg på arbeidsmarkedet. Hvor vanlig er det at seniorer skifter jobb? Hvor vanlig er det å trappe ned til deltid, og å kombinere deltidsarbeid og uttak av pensjon? Hvor mange fortsetter å stå i krevende jobber til tross for helseproblemer og redusert arbeidsevne? Vi skal også studere forholdet mellom offentlig pensjon og privat sparing, og søke å undersøke om nedgangen i sysselsetting blant yngre har noen sammenheng med at seniorer står lengre i jobb.

Fagkoordinaor: Erik Hernæs (Frischsenteret)

Tema 3: Tilpasninger på arbeidsgiversiden.

Pensjonsreformen, og den økte vekten på å få flere til å stå lengre i jobb, har også betydning for arbeidsgiverne. Under dette temaområdet skal vi undersøke betydningen av tilrettelegging på arbeidsplassen for å holde seniorene lengre i arbeid. Vi skal videre se på betydningen av aldersgrenser for stillingsvern, og på variasjoner i behovet for tjenestepensjoner som supplement til folketrygden i ulike bedrifter.

Fagkoordinator: Tove Midtsundstad (Fafo)

Tema 4:  Fordelingseffekter og insentiver.

Det foreligger etter hvert mye kunnskap om fordelingsvirkningene av den nye folketrygdpensjonen, men vi vet mindre om de samlede fordelingseffektene når også tjenestepensjonene regnes med. Å kartlegge virkningene av helheten i systemet blir sentralt innenfor dette temaet. Vil vi finne at det nye systemet omfordeler mest til de som i utgangspunktet har minst – også når vi regner inn tjenestepensjonene, inkludert AFP? Dette vil bli analysert både med henblikk på hvordan systemet omfordeler på et gitt tidspunkt (tverrsnitt) og i et livsløpsperspektiv.

Fagkoordinator: Nils Martin Stølen (SSB)

Tema 5:  Holdninger og oppslutning.

Store sosialpolitiske reformer kan ikke videreføres over tid hvis de ikke har støtte i befolkningen. Under dette temaet skal vi se på hva befolkningen vet om det nye pensjonssystemet, og hva de mener om de prinsippene det baserer seg på.

Fagkoordinator: Anne Skevik Grødem (ISF)

Fafo-rapport 2019:27
Hvordan har virksomhetene og de ansatte tilpasset seg?

82535