Fullførte prosjekter

Utvikling av modeller for økonomiske insentiver i introduksjonsprogrammet

Prosjektet skal utvikle forslag til modeller for bruk av økonomiske insentiver som har til hensikt å bedre resultatene i introduksjonsordningenen og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Arbeidet kan utløse opsjon på fase 2 og 3, som omfatter pilotering og utprøving av en eller flere av modellene.

Prosjektleder

Hanne Cecilie Kavli


Prosjektdeltaker(e)

Hanne Cecilie Kavli

Eksterne forskere

Prosjektleder Anne Britt Djuve (pt i permisjon fra Fafo)

Oddbjørn Raaum (Frischsenteret)

Simen Markussen (Frischsenteret)

Øystein M. Hernæs (Frischsenteret)

Maria Laura Di Tommaso Frischsenteret)


Oppdragsgiver(e)

IMDiProsjektperiode

februar 2019
august 2019

Fafo-rapport 2019:29
Forslag til modeller for pilotering og utprøving