Arbeidstakere som jobber alene
HMS-utfordringer for medlemmer i fem forbund

Ordrenummer:

20656

Mona Bråten

Fafo-rapport 2018:07
ISBN 978-82-324-0429-2
ISSN 2387-6859

2018

(pdf 1588 kB)

I denne rapporten belyser vi spørsmål om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved alenearbeid. Undersøkelsen er gjennomført over nett blant medlemmer i fem LO-forbund. Alenearbeid er definert som den tiden man jobber alene uten kolleger i nærheten. 62 prosent svarer at de jobber alene i cirka en fjerdedel av tiden eller mer. Mye av alenejobbingen skjer på kveld eller natt, og ansatte kan i liten grad selv velge om de vil jobbe alene eller sammen med kolleger. Det tegner seg et bilde av betydelige fysiske og psykososiale utfordringer, redsel for uønskede hendelser og risiko for skade og ulykke ved alenearbeid. Ledelsen synes i mange tilfeller å være lite opptatt av disse utfordringene, noe som kan være brudd på premissene for alenearbeid i arbeidsmiljøloven.