Verneombudsordningen i en ny tid
Erfaringer fra bygg og anlegg

Fafo-rapport 2017:35
ISBN 978-82-324-0408-7 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0409-4 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 60 s, kr 210,- Ordrenr 20643

(pdf 791 kB)

English summary

Verneombudsordningen skal sikre arbeidstakerne medvirkning i HMS-arbeidet. Hvilke vilkår har verneombudsordningen i bygge- og anleggsnæringen i dag? Hvordan praktiseres ordningen i store og komplekse bygge- og anleggsprosjekter der mange aktører er inne? Bygge- og anleggsnæringen har vært omfattet av store kontekstuelle og institusjonelle endringer de siste årene. Summen av disse endringene har vi definert som «en ny tid» for verneombudsordningen. En hovedkonklusjon er at verneombudene spiller en viktig rolle, men at deres medvirkning i HMS-arbeidet først og fremst er reaktiv. Det legges i liten grad til rette for arbeidstakermedvirkning på arenaer hvor det gis muligheter for en mer proaktiv rolle i HMS-arbeidet.

210,00 kr

210,00 kr

Ordrenummer:

20643