Prosjekter

Nordisk 0-24 er et prosjekt initiert av Nordisk ministerråd om hvordan utvikle bedre tjenester gjennom mer tverrsektoriell og samordnet innsats.Det består av åtte nasjonale case. Forskerne skal belyse styrker og svakheter ved disse. Inger Lise Skog Hansen (bildet) er prosjektleder. Hun skal gjøre jobben sammen med Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

LO-forbundene har i dag et betydelig antall unge medlemmer. Men gir LOs ungdomssatsing aktive medlemmer og tillitsvalgte? I dette prosjektet skal Kristin Jesnes (bildet) og Elin Svarstad se nærmere på ungdomsaktivitetene.

I løpet av høsten skal Fafo-forskerne Kaja Reegård (bildet) og Jon Rogstad gjennomføre en pilotstudie om tiltak for å forebygge frafall i ungdomsskolen. Målet er å styrke mestringsfølelsen slik at flere blir bedre rustet til å fullføre videregående utdanning. Prosjektet er finansiert av Kronprinsparets fond.

Forhold på arbeidsplassen er viktige for hvordan man ønsker å benytte seg av rettighetene til foreldrepermisjon. I dette prosjektet, som er på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet, kartlegges arbeidsgivernes holdninger til foreldrepermisjon. Det spørres også om det tilrettelegges for balanse mellom arbeids- og familieliv. Forskere er Inger Marie Hagen (bildet), Anne Hege Strand og Vilde Marie Ørnung.

Blir tilbudet til folk med rusmiddelproblemer bedre? Ivaretas de pårørende på en god nok måte? Dette er to sentrale spørsmål når opptrappingsplanen for rusfeltet skal evalueres. Fram til 2020 vil det komme årlige statsurapporter, før det blir en sluttevaluering i 2021. Det er Helsedirektoratet som er oppdragsgiver. Inger Lise Skog Hansen (bildet) er prosjektleder.

Tove Midtsundstad skal, i samarbeid med Frischsenteret, undersøke foreløpige erfaringer med pensjonsreformen. Ser målsettingene med reformen ut til å nås? Forskerne vil også se på forskjeller ut fra utdanningsnivå og mellom bransjer. Fafo skal undersøke endringer i pensjoneringsatferd og arbeidsmarkedsdeltakelse. Norges forskningsråd er oppdragsgiver, og prosjektet skal avsluttes i 2020.

<<  9 10 11 12 13 [1415 16 17 18  >>