Prosjekter

Hvordan virker et allment innrettet foreldreveiledningsprogram basert på International Child Development Program, når det rettes mot foreldre i asylmottak og foreldre som frykter at deres ungdom trekkes mot radikale miljøer? Det er tema for et prosjekt som Silje Sønsterudbråten (bildet) og Beret Bråten utfører på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

I dette forprosjektet skal Inger Lise Skog Hansen (bildet), Mark Taylor og Arne Backer Grønningsæter se på næringslivet som bistandsaktør, med et særlig blikk på funksjonshemmede og deres deltakelse i arbeidslivet. Oppdragsgiver er Atlas-alliansen - Global bistand til funksjonshemmede.

Fafo skal drive følgeforskning på et prosjekt i KS, som er rettet mot et utvalg kommuner med høyt sykefravær. "Ned med sykefraværet! IA-ledelse 2.0", heter prosjektet, som er et samarbeid mellom KS og NAV. Målet er å gi drahjelp til kommunenes eget arbeid med å redusere sykefraværet. Fafo-forskningen utføres av Lise Lien, og skal være ferdig i desember.

13. september 2016

Formålet med dette prosjektet er å utarbeide forslag til indikatorer for å måle diskriminering av innvandrere, deres barn, urfolk og nasjonale minoriteter. Arbeidet skal utføres av Magne Bråthen (bildet) og Huafeng Zhang. Et verktøy for å identifisere forskjellsbehandling, er regelmessig statistikk som beskriver gruppenes levekår. Oppdragsgiver er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Jon Rogstad er prosjektleder.

Hvordan fungerer verneombudenes rolle i store og komplekse prosjekter, og når hovedentreprenøren er utenlandsk? Dette er to av spørsmålene i et nytt Fafo-prosjekt på oppdrag fra RVO-fondet (regionale verneombud i bygg og anlegg). Rolf Andersen og Mona Bråten skal gjennomføre prosjektet.

Fafo og Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) skal kartlegge aktørene innenfor delingsøkonomien på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Prosjektet skal studere delings- og formidlingstjenester som innebærer bruk og formidling av arbeidskraft, hva som kjennetegner arbeids- og oppdragsforholdene, og hvordan ansvaret for arbeidsmiljø, helse og sikkerhet følges opp.

<<  17 18 19 20 21 [2223 24 25 26  >>