Prosjekter

Prosjektnyheter

Dette prosjektet har sett nærmere på læringsmiljøet i Jordans offentlige barneskoler, hvor det er mange syriske flyktningbarn. På et seminar i januar drøftet nasjonale myndigheter, frivillige organisasjoner, FN-systemet og giverland temaet. Fafos forskningsdel bygger på skolebesøk, fokusgruppeintervjuer og en husholdssurvey i provinsen Mafraq nord i landet.

El og IT Forbundet har fått tilbakemeldinger på at mange offentlige kontrakter tildeles bedrifter med lav grunnbemanning. Forbundet ønsker derfor å kartlegge hvem som vinner anbudene. Hovedhensikten er å se hvordan bedriftene bemannes, det vil si andelene faste og midlertidige stillinger, samt omfang av underentrepriser. Rolf K. Andersen og Mona Bråten skal gjennomføre prosjektet.

Større grad av alenearbeid er en trend blant flere yrkesgrupper. Samtidig er kunnskapen om HMS-utfordringer knyttet til alenearbeid svært begrenset. Mona Bråten skal, på oppdrag fra LO, kartlegge omfanget av alenearbeid for ulike medlemsgrupper, HMS-utfordringer og hvilke systemer og rutiner virksomhetene har når det gjelder å forebygge risiko for ulykke og helseskade.

Tidligere var «normaliseringen» av kvinners deltidsarbeid «taus» og lite diskutert, men har etter hvert blitt et omstridt tema i den offentlige debatten. Lilja Mósesdóttir og Anne Lise Ellingsæter har skrevet en artikkel som er publisert i Economic and Industrial Democracy. Temaet er del av prosjektet "Part-time careers in Norway – the end of normalization?", som er ledet av Fafo.

Det finnes mye kunnskap om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet på samfunnsnivå. Men hva som skjer ute på arbeidsplassene, vet vi mindre om. I dette prosjektet reises spørsmålet om hva det er som bidrar til å opprettholde lønnsforskjeller i virksomhetene. Ragnhild Steen Jensen er prosjektleder og skal se nærmere på bransjene varehandel, transport, sykehjem og barnehage. LO er oppdragsgiver.

Anna Hatløy (bildet) og Tone Sommerfelt skal på oppdrag fra UNICEF Georgia kartlegge situasjonen for gatebarn i Georgia og Aserbajdsjan. Utredningen omfatter barnas livserfaringer og hvordan de tjener til livets opphold, i tillegg til å se på hva som forårsaket et liv på gateplan.

Det bevilges hvert år midler til innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i 20 utvalgte kommuner. I dette prosjektet undersøker vi om disse midlene virker integrerende. Dette gjøres ved å kartlegge arbeidet med fordelingen og kontakt med organisasjoner lokalt. Oppdragsgiver er IMDi. Beret Bråten (bldet) er prosjektleder og arbeidet utføres sammen med Ragna Lillevik og Josefine Jahrei

I dette prosjektet, på oppdrag fra Fagforbundet, skal Leif Moland sammenfatte foreliggende kunnskap om lokalt trepartssamarbeid fra utviklingsprosjekter Fafo tidligere har gjennomført i kommunesektoren. Disse erfaringene har synliggjort at trepartssamarbeidet mellom ledere, tillitsvalgte og politikere bidrar til bedre resultater.

Forutsetninger for og utfordringer med arbeidstakermedvirkning på bedriftsnivå og i kontraktskjeder innen petroleum og på store byggeplasser er tema for dette prosjektet. Et sentralt spørsmål er om utviklingen i arbeidslivet svekker arbeidstakermedvirkningen. Prosjektet ledes av IRIS (International Research Institute of Stavanger). Ved Fafo er det Mona Bråten og Rolf Andersen som er medarbeidere.

Nye bestemmelser om midlertidige ansettelser trådte i kraft fra 1. juli 2015. Nå ønsker KS å finne ut hvilke erfaringer norske kommuner og fylkeskommuner har hatt med lovendringen. Ved Fafo er det Johannes Oldervoll, Beate Sletvold Øistad og Kristin Alsos som skal gjennomføre undersøkelsen.

Overgangen fra barne- til ungdomsskole er sårbar, spesielt for jenter. Fafo skal, sammen med Strømmestiftelsen, gjennomføre en studie av såkalte "hurtigskoler" for barn mellom 12 og 14 år i Sahel-regionen. Målet er å få flere til å fullføre ungdomsskolenivå, og effektene av programmet skal dokumenteres. Det er Forskningsrådet i samarbeid med Norad og Innovasjon Norge som står bak. Anne Kielland er Fafos prosjektleder.

Stokke kommune har laget en egen teamstruktur for de kommunale barnehagene. Etter tre års erfaring skal denne styrermodellen evalueres av Mona Bråten (prosjektleder) og Ragnhild Steen Jensen. Fafo har tidligere kartlagt omfang og erfaringer med alternative styrermodeller i norske barnehager, i rapporten Tidsbruk i barnehagene.

<<  4 5 6 7 8 [910 11 12  >>