Skip to main content

Foreldrekurs ved høye ankomster

To english version

To english version
I dette prosjektet evaluerer vi foreldrekurs i introduksjonsprogrammet tilpasset høye ankomster. Vi spør hvordan dette iverksettes i kommunene, hvem som deltar, hva som er foreldres utbytte og hvilke endringer som eventuelt bør gjøres i opplegget – basert på det vi finner ut.
Foreldreveiledning ble med integreringsloven – i 2021 – en obligatorisk del av introduksjonsprogrammet for alle deltakere som er foreldre til barn under 18 år eller som blir det i løpet av programtiden. Kommunene har plikt til å tilby foreldreveiledning som del av sitt introduksjonsprogram. Deltakere har plikt til å delta. Ambisjonen med foreldreveiledning som obligatorisk i intro, har vært å trygge foreldre som har omsorg for barn i et nytt land, gi dem veiledning i å bygge gode relasjoner til egne barn, og styrke dem i relasjoner til andre foreldre og til velferdstjenester. Foreldreveiledning i introduksjonsprogrammet er universelt innrettet, men skal samtidig gi mulighet til å identifisere foreldre som trenger særlig oppfølging. Nasjonale myndigheter har anbefalt kommunene å bruke kunnskapsbaserte veiledningsprogram, det er krav om sertifiserte veiledere og lagt opp til at det avholdes 8-12 samlinger med foreldre, alternativt individuelle samtaler. Med høye ankomster av flyktninger til Norge er imidlertid dette tilbudet satt under press. Derfor kom det i juli-23 en unntaksbestemmelse i forskriftene til integreringslovens punkt om foreldreveiledning. Kommunene gis nå anledning til å tilby et mindre omfattende opplegg – minimum 4 samlinger eller to individuelle samtaler. Det ble før jul utarbeidet råd av nasjonale myndigheter om et slikt forkortet opplegg med mer vekt på informasjon om å være foreldre i Norge og mindre vekt på veiledning. I dette prosjektet undersøker vi hvordan dette opplegget virker.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    april 2024
  • Avsluttes:
    desember 2024

Oppdragsgiver

  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet + Barne, ungdoms- og familiedirektoratet

Bærekraftsmål