Skip to main content

Rebecca Nybru Gleditsch

Forsker

Rebecca Gleditsch er forsker ved Fafo og arbeider ved forskningsgruppen for migrasjon, inkludering og kompetanse. Hun har en doktograd fra University of North Dakota om minoritetsstudenters opplevelser og erfaringer ved høyere utdanning. Hun er spesielt opptatt av forutsetninger for å delta i ulike deler av samfunnet, særlig relatert til skole, utdanning og helsetjenester.

Gleditsch har bred erfaring med både kvantitative og kvalitative metoder, inkludert kvalitative intervjuer og fokusgruppeintervjuer, samt analyser av sekundærdata, surveydata og registerdata.

Etter avlagt doktorgrad i 2019 jobbet hun først som forsker ved Statistisk sentralbyrå (2019–2020) med befolkningsframskrivinger og deretter ved Folkehelseinstituttet (2021–2023) der hun forsket på holdninger og adferd knyttet til vaksinasjon, spesielt blant ulike innvandrergrupper.

Gleditsch har publisert flere artikler i internasjonale tidsskrifter, inkludert både kvantitative og kvalitative studier.

Utdanning

Ph.d. i Educational Foundations & Research, University of North Dakota

Mastergrad i sosiologi, University of North Dakota

Arbeidsområder

Holdninger, adferd, vaksinasjon, helse, sosial ulikhet

Aktive prosjekter

Kartlegging av Oslohjelpa i bydel Alna, Bjerke og Søndre Nordstrand
I dette prosjektet skal Fafo, i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse, kartlegge hvordan Oslohjelpa er organisert og fungerer i tre bydeler i Oslo.
Inkludering og mangfold i Reitan Retail
Dette forskningsprosjektet skal identifisere hva som fremmer og hemmer inkludering i ulike virksomhetstyper innenfor Reitan Retail. De har ulike typer virksomheter i flere nordiske land og i de baltiske statene. Studien vil omfatte både ulike virksomhetstyper og de ulike landene hvor Reitan Retail er til stede.
Frivilligheten som informasjonsformidlere til innvandrerbefolkningen under covid-19

Prosjektet skal evaluere ekstraordinære tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner, og drøfte sivilsamfunnets rolle i forbindelse med covid-19-pandemien. Gjennomføres i samarbeid mellom Fafo og Folkehelseinstituttet.

Helseintro. En studie for å øke mulighetene i introduksjonsprogram for flyktninger med helseutfordringer

I prosjektet Helseintro er målet å frambringe kunnskap og kompetanse som vil bedre forholdene for flyktninger med helseproblemer i introduksjonsprogrammet, og deres sjanser til å lykkes i arbeidsmarkedet og samfunnet. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og Fafo gjennomfører prosjektet i samarbeid med Norges arktiske universitet (UiT).

Følgeevaluering av standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet

Ved inngangen til 2021 innføres en rekke standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet for flyktninger. Noen er obligatoriske både for kommunene og for deltakerne – andre er frivillige å ta i bruk. Målet er at de standardiserte elementene skal gjøre det enklere for kommunene å planlegge, utforme og gjennomføre gode program.

Evaluering av fagfornyelsen

Fafo, NIFU og Oslo Met gjennomfører en samlet, helhetlig evaluering av fagfornyelsen i yrkesfag. Fagfornyelsen medfører viktige endringer av innhold og struktur i yrkesfagene i videregående skole.

Fullførte prosjekter