Skip to main content

Inkluderende utdanning for barn med funksjonshemning i Sahel


Prosjektet er finansiert under Forskningsrådets NORGLOBAL2-program, og tar for seg utfordringer forbundet med inkluderende utdanning i Sahelområdet, en region preget av sårbarhet og konflikt

For at bærekraftsmålene om utdanning skal bli nådd, vil det til syvende og sist bli avgjørende om man klarer å inkludere barn med funksjonshemninger. Det er global enighet om at barn med funksjonshemninger ikke skal diskrimineres i skole og utdanning, et krav den norske stortingsmeldingen om menneskerettigheter refererer til som «absolutt» og «umiddelbart». Likevel er det en avgrunn mellom politiske visjoner og de utdanningsprogrammene som gjennomføres i fattige land. Ny forskning peker på at en av hovedgrunnene til dette er mangelen på forskningsbaserte, lavkostnadsløsninger, som er sosialt akseptable i landene det gjelder.

Målet for dette prosjektet er derfor å produsere et sett med slike forskningsbaserte, praktisk orienterte lavkostnadsløsninger, som er lokalt akseptable, og dermed kan bidra til det overordnede målet: å bidra til en varig forbedring av utdanningssituasjonen til et betydelig antall barn med funksjonshemninger i sårbare land i Sahel. Prosjektets anbefalinger skal skreddersys til de behovene myndigheter og donorer har ved utvikling av nasjonale utdanningsstrategier.

Prosjektet ledes av Fafo i samarbeid med HiOA, og inkluderer to doktorgrader – en i Norge og en i Niger. Den siste skal skrives hos vår lokale partner LASDEL, og omfatter kartlegging av barn med funksjonshemninger, klassifisert etter funksjonsområde. Dette arbeidet skal veiledes av vår britiske partner ICED. Den norske doktorgraden legges til Sosialantropologisk Institutt ved UiO, og dekker antropologisk feltarbeid i Mali og Niger. Prosjektets hovedutfordringer knytter seg til sikkerhetssituasjonen i disse landene, og geografisk plassering av feltarbeidene vil avhenge av denne. Områder berørt av flyktningsituasjonen skal forsøksvis inkluderes, forutsatt at prosjektansattes sikkerhet ikke risikeres.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2018
  • Avsluttes:
    juni 2022

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd

Bærekraftsmål