Skip to main content

Makt og menneskeverd i det digitale arbeidslivet


I dette prosjektet drøfter vi spørsmål knyttet til digitalisering og ansattes personvern, og i hvilken grad tillitsvalgte involveres når virksomhetene innfører ny digital teknologi som kan bidra til økt kontroll og overvåking av ansatte. Spørsmålene er sett i lys av regelverket på området., og med vekt på reglene om tillitsvalgtes medvirkning i arbeidsmiljøloven og hovedavtalene.

Vi ser nærmere på hvilke digitale teknologier som brukes i arbeidet, og er opptatt av både nye og oppgraderte digitale løsninger eller teknologier. Videre er vi opptatt av hvordan tillitsvalgte har deltatt i beslutningen om å innføre nye digitale løsninger eller teknologier, og implementeringen av denne. Vi er spesielt opptatt av mulighetene for kontroll og overvåking som digitale løsninger og teknologier gir. Med bakgrunn i dette drøfter vi følgende spørsmål: 

 1. Hvordan kan digital teknologi skape nye former for overvåking og kontroll i arbeidslivet? Og på hvilke områder har norske virksomheter tatt i bruk nye eller oppgradert eksisterende digitale løsninger eller teknologier som kan gi økt overvåking og kontroll?
 2. I hvilken grad har tillitsvalgte medvirket ved innføring av digitale løsninger eller teknologier som kan gi økt kontroll og overvåking av ansatte?
 3. I hvilken grad og på hvilke måter blir hensynet til ansattes personvern vurdert og ivaretatt ved bruk av disse nye digitale løsningene eller teknologiene? 

I tillegg spør vi hvordan tillitsvalgte ble involvert da virksomhetene tok i bruk nye digitale arbeids- og kommunikasjonsverktøy og ansatte ble beordret til å jobbe hjemmefra under Covid-19 pandemien 2020/21:

 1. I hvilken grad ble tillitsvalgte involvert da virksomhetene tok i bruk nye digitale arbeids- og kommunikasjonsverktøy under Covid-19 pandemien?
 2. I hvilken grad ble hensynet til ansattes personvern ivaretatt i en ekstremsituasjon som pandemien var for mange arbeidstakere og virksomheter?

Prosjektet bygger på flere datakilder, både kvantitative og kvalitative: 13 kvalitative intervjuer med tillitsvalgte og verneombud i ulike LO-forbund. Spørreundersøkelse blant 1182 virksomheter i privat og offentlig sektor. Spørsmål til LOs tillitsvalgtpanel i våren 2021 og høsten 2021. Deskstudie, hvor funksjonaliteten i åtte utvalgte spesialsystemer er kartlagt

Prosjektet inngår i prosjektet «Makt og menneskeverd i det digitale arbeidslivet», som gjennomføres i samarbeid mellom Fafo og Senter for rettsinformatikk (SERI) ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Hovedprosjektet ledes av professor Dag Wiese Schartum (SERI)Fafos del av prosjektet er basert på empiriske undersøkelser som beskriver faktiske forhold i norsk digitalt arbeidsliv. Mange av disse forholdene er rettslig regulert. I senere deler av prosjektet vil det bli gjort en rekke rettslige analyser av spørsmål om kontroll og overvåking av ansatte. Senter for Rettsinformatikk er ansvarlig for de rettslige delene av prosjektet.
 

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  januar 2021
 • Avsluttes:
  juni 2024

Oppdragsgiver

LO

Bærekraftsmål