Skip to main content

Mekanismer i partssamarbeidet: medbestemmelse og ledelse på virksomhetsnivå

To english version

To english version
Aktivt samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte på virksomhetsnivå er et viktig kjennetegn ved den norske arbeidslivsmodellen. Modellen kan grovt deles i to typer oppgaver for partssamarbeidet: fordeling av inntjening og samarbeid for utvikling av bedriften. I tillegg kan den deles i i to nivå: makronivå (nasjonalt nivå) og mikro (virksomhetsnivå). Nivåene og oppgavene henger sammen, men dette prosjektet er mest opptatt av samarbeid på virksomhetsnivå.

«Den doble intensjonen» bak partssamarbeider handler om at samarbeidet skal bidra til produktive og levedyktige virksomheter og det skal virke rettferdig og demokratiserende i arbeidslivet.

Det er spesielt i samarbeidet, i medbestemmelsen, at man antar at deltagelse vil bidra til kvalitetsutvikling i virksomheten. Om man vektlegger produktivitet eller rettighet, varierer over tid, mellom aktører og i ulike fagtradisjoner. Flere forskere har pekt på at demokratiargumentet har kommet i bakgrunnen og at fokus i hovedsak ligger på produktivitetsargumenter.

Prosjektet er interessert i å vurdere teoretiske og praktiske mekanismer i samspillet mellom medbestemmelse og samarbeid og virksomhetsutvikling og produktivitet. Her forstår vi produktivitet ikke rent økonomisk, men som noe som omhandler virksomhetens evne til tilpasning, omstilling, kvalitetsutvikling, innovasjon med mer.

I dette prosjektet vil vi

  1. Gjøre en litteraturstudie som kartlegger hva faglitteraturen sier om sammenhengen mellom medbestemmelse og virksomhetsutvikling. Vi ser spesielt på litteratur om ledelse og styring, og hvordan den beskriver og eventuelt begrunner medbestemmelse som virkemiddel. Partssamarbeidet er basert på et omfattende lov- og avtaleverk, men også kompetanse, normer og institusjonell praksis, og vi vil inkludere tidligere forskning på ledelse og partssamarbeid i Norge på virksomhetsnivå for å forstå endringer over tid og hvordan dette ser ut i praksis.
  2. Utføre dybdeintervjuer i fem virksomheter (to i offentlig sektor, tre i privat sektor) i virksomheter. Vi vil se på virksomheters med gode samarbeidserfaringer og som står i en form for omstilling eller endring, for å forstå mer om de konkrete mekanismene i partssamarbeidet.
  3. Utføre følgeforskning på to eller flere av virksomhetene.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2023
  • Avsluttes:
    april 2024

Oppdragsgiver

LO

Bærekraftsmål