Skip to main content

CaReScreen: Et klinisk besluttningsstøttesystem for kreftrehabilitering


Prosjektet CaReScreen skal utvikle et fremtidig økosystem for kreftrehabilitering bestående av et klinisk beslutningsstøttesystem, nye rehabiliteringstjenester og nye tjenestemodeller.

Prosjektet vil utvikle et digitalt og evidensbasert klinisk beslutningsverktøy, CaReScreen, for beslutningsstøtte i henhold til retningslinjer for kunnskapsbasert praksis. CaReScreen skal fasilitere henvisninger og fordeling av pasienter til det mest effektive rehabiliteringsnivået i en trappetrinnsmodell som strekker seg fra kompleks rehabilitering på sykehus til egenstyrt rehabilitering. På denne måten vil CaReScreen fremme bærekraftige helse- og omsorgstjenester. Kreftsykdom og kreftbehandling resulterer ofte i fysiske, psykologiske og kognitive problemer som påvirker livskvaliteten negativt, og et flertall av overlevere etter kreftsykdom har helseproblemer som ikke blir oppdaget.

Studier viser at relativt få kreftpasienter blir henvist til rehabilitering, og det er mangel på effektive screeningsverktøy for å identifisere pasienter med høyest risiko for reduksjon i funksjonsnivå. CaReScreen skal utvikles for bruk i primær- og spesialisthelsetjenesten både nasjonalt og internasjonalt og vil integrere opplysninger om pasientens behov ved hjelp av validerte spørreskjemaer og risikoberegninger basert på statistisk analyse av data fra nasjonale registre. CaReScreen vil utvikles basert på vitenskapelig metodikk og inkludere validerings- og gjennomførbarhetsstudier. Prosjektet skal utvikle digitale løsninger som både kan benyttes i elektroniske journalsystemer og være tilgjengelige for pasienter på digitale plattformer slik at de raskt kan kommunisere informasjon med helsepersonell.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2023
  • Avsluttes:
    april 2026

Oppdragsgiver

  • CheckWare
    Norges forskningsråd

Bærekraftsmål