Skip to main content
Inn- og utleie/vikarbyråer - en kartlegging

Kartlegge hvor mange som jobber for bemanningsselskaper.

Bruk av oppdragstakere i kommunesektoren

Fagforbundet har brakt på det rene at det er ganske vanlig at kommunene benytter oppdragskontrakter i stedet for arbeidskontrakter til personlige utførere av sosial- og helsetjenester.

Kompetanseutvikling i barnehagesktoren

Prosjektet er en kartlegging av strategien for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007 - 2010.

Konsulentbruk i staten

Prosjektet skal kartlegge bruken av innleide konsulenter i Staten. Intervjuer og innhenting av statistikk gjøres i FAD, Skatteetaten og en etat til.

Deltidskartlegging i Lørenskog kommune

Lørenskog kommune ønsker å redusere omfanget av uønsket deltid blant ansatte, bl.a. med sikte på å oppnå bedre kvalitet i tjenestene, mer effektiv bruk av personalressurser og et bedre arbeidsmiljø. Fafo gjennomfører en kartlegging og analyse av delt idsproblematikken som kan ligge til grunn for kommunens forbedringsarbeid. gjennomføringen skjer i september-oktober 2008. resultatene presenteres i oktober-november 2008.

Funksjonshemmede barrierer i overgang fra utdanning til arbeid

Målsettingen med prosjektet er å synliggjøre hvilke funksjonshemmende barrierer høyt kvalifiserte personer med funksjonsnedsettelser møter i overgangen melom utdanning og arbeid. Det vil bli utført en kvantitativ spørreundersøkelse rettet til 184 søk ere til direktoratenes trainee-program 2008/2009.

Utredning om bredere pensjonsordninger

Fafo yter sekretærbistand i tilknytning til utredning om brede pensjonsordninger i Norge. (Hippe-utvalget)

  • 892

    Fullførte prosjekter