Skip to main content
Utredning om ufaglært arbeidsinnvandring

På oppdrag fra Utenriksdepartementet utreder Fafo arbeidsinnvandring av ikke-faglært arbeidskraft fra utviklingsland.

Arbeidstidsordning Bergen kommune helse-sosialtjenester

Fafo evaluerer effekter av å innføre alternative arbeidstidsordninger innen tjenester for utviklingshemmende og psykisk syke i fem bofellesskap i Bergen kommune. Vi gjennomfører et tredelt opplegg med en forundersøkelse, en midtveisundersøkelse og en sluttundersøkelse. Opplegget bygger på kvantitative og kvalitative metoder. Her inngår data fra spørreundersøkelser, foreliggende statistikk, informantintervjuer og workshops. Foruten en omfattende innsamling av data, vil prosjektet bistå de fem tje nestestedene i deres utviklingsarbeid.

Grunnskole- og videregående opplæring i Introduksjonsordningen

Prosjektet skal kartlegge regelverk for og bruk av grunnskoleopplæring og fag i videregående skole som del av introduksjonsprogrammet for voksne. Det skal gjennomføres en analyse av data fra nasjonalt introduksjonsregister, og kvalitative intervjuer med nøkkelpersoner i sentralforvaltningen og i fire kommuner.

Analyse av innvandreres religiøsitet

Hvor viktig er religion for innvandrere? Blir innvandrere mer religiøse etter at de har innvandret til Norge eller blir de mer sekulære? Er etterkommere av innvandrere like religiøse som foreldregenerasjonen? Dette er problemstillinger som skal belyses i dette forskningsprosjektet.

Organisering og produktinnretning - kommunale tjenestepensjoner i utvalgte EU-land

Prosjektet skal kartlegge kjennetegn ved og organiseringen av tjenestepensjoner innenfor kommunal sektor i et utvalg EU–land, herunder om det er gjennomført eller planlagt reformer av ordningene.

  • 875

    Fullførte prosjekter

Prosjektnyheter