Skip to main content
Hva er varsling?

Hva er varsling, hva er kritikkverdige forhold, og hva gjør man når man kommer i en varslersituasjon.

Uønsket deltid

Få økt kunnskap om omfanget av ufrivillig deltid i Vinmonopolet og Posten, og for deler av sykehus/sykehjemssektoren. Få kunnskap om økonomiske konsekvenser ved bruk av deltid for de samme virksomhetene.

Krafttak for norskopplæring

Utdanningsetaten satte høsten 2008 i gang et treårig prosjekt Krafttak for norskopplæring med tre hovedmålsettinger. Økt rekruttering av innvandrere til norskopplæring , bedre kvalitet i opplæringen og økt gjennomstrømming og fullføring av opplæri ngen. Fafo vil gjennomføre to underveisevalueringer, samt en sluttevaluering.

Strategisk kompetanseutvikling i kommunene

Prosjektet kartlegger kommunenes arbeid med strategisk kompetanseutvikling. Et utvalg best-praksis kommuner vil bli studert. Egen survey og andre databaser vil bli brukt for dokumentere kompetansearbeidet og eventuelle sammenhenger mellom kompetanse, lærende organisasjoner og innovasjonsevne.

Fremtidens kompetansebehov i kraftbransjen

Fafo skal gjennomføre en undersøkelse om kraftbransjens fremtidige utfordringer knyttet til arbeidskraft og kompetanse.

Utarbeidelse av boligsosiale indikatorer

Husbanken skal etablere et metodisk verktøy som baserer seg på indikatorer om kommunene i deres boligsosiale arbeid.

Nordic models facing global crises

Fafo proposes a five year comparative study of the implications of the global crisis for labour market adjustment, employment and social inclusion in the Nordic countries.

Tjenesteproduksjon i NAV Arbeid

Tilrettelegging og gjennomføring av praksisplasser for innvandrere - likeverdige tjenester?

Styringsverktøy for introduksjonsordningen

Fafo skal beskrive et styringsverktøy for introduksjonsordningen og lage en kort guide til verktøyet, samt presentere verktøyet og guiden på et seminar for ansatte i kommunen.

Fagopplæringens plass i tjenesteytende næringer

Fafo skal gjennomføre et forskningsprosjekt om fagopplæringens plass i tjenesteytende næringer med sikte på å få frem særtrekk ved fagopplæringen i disse næringene. Formålet er særlig å kartlegge virksomhetenes syn på faglært kompetanse på videregåen de skoles nivå og kartlegge hvilke forhold som påvirker deres syn på dette.

  • 892

    Fullførte prosjekter