Skip to main content
Deltakelse på statsborgerseremoni

Prosjektet skal frembringe kunnskap om målgruppen for seremoniene og om de faktorer som har betydning for hvorvidt nye statsborgere faktisk velger å delta eller ikke. Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Fafo og Institutt for samfunnsforskning. Oppdraget skal gi grunnlag for igangsetting av konkrete informasjons- og motivasjonstiltak for å øke deltakelsen i seremoni, gi innspill til politikkutvikling i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, samt gi innspill til revisjon av IMDI's Veileder til Fylkesmannen.

Kompetanse for utvikling

Alle skoleeiere har ansvar for å rapportere til statlige urdanningsmyndigheter om aktiviteter som er gjennomført med bruk av midlene fra kompetanseutviklingssatsingen Kompetanse for utvikling. Fafo skal gjennomføre en analyse av dataene fra det na sjonale aktivitetsrapporteringssystemt, hvor skoleeiere rapporterer inn aktivitet i forbindelse med strategien Kompetanse for utvikling. Dataene vil også bli brukt som grunnlag i Fafos arbeid med evaluering av strategien.

Bidrar trainee-ordninger til holdningsendringer

Oppdragets formål er å fremskaffe kunnskap om trainee-program bidrar til kunnskaps- og /eller holdningsendring overfor personer med nedsatt funksjonsevne.

De 10 største humanitære utfordringene i Norge

Lage en rapport (kort oversikt) over de 10 største utfordringene i Norge, på bakgrunn av forskning og statistikk opplever er humanitære/sosiale utfordringer i dagens Norge.

Tidstyvene

Utdanningsforbundet ønsker at Fafo fjør en analyse av hvordan lærerne bruker sin arbeidstid, hva som styrer denne og hvordan lærerne vurderer tidsbruken på ulike oppgaver. Fafo evaluerte for noen år tilbake arbeidstidsavtalen for lærerne og prosjekte t kan sees som en oppfølging og som et supplement til en analyse som foretas av SØF/Sintef for Utdanningsdep.

FOs utfordringer og strategier for å behandle medlemmer i lederstillinger

FO ønsker å gjennomføre et forskningsprosjekt der formålet er å kartlegge hva medlemmer i lederstillinger forventer av medlemskapet, hva de er fornøyd med og hvor de ser forbedringsbehov. Formålet med undersøkelsen er å utvikle tiltak som skal bidra til at denne medlemsgruppen forblir i forbundet og i LO

Status i byggebransjen

Kartlegge muligheten for registeranalyse basert på SSB-tall for karriereutviklng, antall personer som går ut og inn av bransjen mm. i bygg- og anleggsbransjen.

Byggekostnadsprognoser - kvinnelige ledere i byggebransjen

Kartlegging av andelen kvinnelige ledere og holdning til kvinnelige ledere i byggebransjen. Undersøkelsen er en gjentagelse av tilsvarende undersøkelser i 2005 og 2007.

Arbeidstilsynet HMS

Prosjektet omhandler om det systematiske HMS-arbeidet i norske virksomheter.

  • 892

    Fullførte prosjekter