Skip to main content

Hverdagsintegrering: En pilotundersøkelse om tillit, tilhørighet, deltakelse og opplevd diskriminering i innvandrerbefolkningen


Hverdagsintegrering utgjør det tredje innsatsområdet i regjeringens integreringsstrategi, og reflekterer en forståelse om at viktige integreringsprosesser finner sted i mellommenneskelige relasjoner i hverdagen. Det er derfor stort behov for pålitelig kilde til kunnskap om innvandreres holdninger og oppfatninger om tillit, tilhørighet, deltakelse og diskriminering i Norge.

Gode data om denne tematikken avhenger av at det utvikles spørreundersøkelser med gode indikatorer som kan fange opp variasjon mellom grupper i en svært sammensatt del av befolkningen, samt mellom minoritet- og majoritetsbefolkningen. Dette krever imidlertid at man når ut til en representativ andel av innvandrerbefolkningen, til tross for de kjente og krevende barrierene for deltakelse i surveyundersøkelser som preger denne målgruppen.

Dette prosjektet skal:

  1. Utvikle en spørreundersøkelse med teoretisk funderte indikatorer på hverdagsintegrering. Disse skal i størst mulig grad være basert på etablerte testede spørsmålsformuleringer fra nasjonale og internasjonale survey-undersøkelser, som er rele-vante for norske forhold. Der det er nødvendig skal indikatorene også tilpasses mål-gruppen for å gi meningsfulle data for de delene av befolkningen som har en annen kulturell bakgrunn og kanskje begrenset utdanning, språkkunnskaper eller kunnskap om det norske samfunnet.
  2. Gjennomføre en pilotsurvey til fire utvalgte landgrupper i innvandrerbefolkningen samt en kontrollgruppe uten innvandringsbakgrunn. I denne vil vi teste ut indikatorene og spørsmålsformuleringene, samt undersøke hvilke metoder og hvilke former for tilrettelegging som kan bidra til å oppnå god svarprosent og representative resultater når målgruppen er innvandrere, som språklig tilrettelegging og bruk av insentiver.

Undersøkelsen vil inneholde spørsmål om tillit til informasjon om og håndteringen av Covid-19.