Ragna Lillevik
Ragna Lillevik
Forsker

    Utdanning:

    Ph.d. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo


Arbeidsområder:

Innvandring og integrering, demokratiske rettigheter og politisk deltagelse, islam i Europa.


Forskningstema:

Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak | Religiøst og kulturelt mangfold | Barn av innvandrere | Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger


Ragna Lillevik er forsker på Fafo. Hun arbeider med en rekke temaer knyttet til politikkfeltene innvandring, integrering og mangfold. Mange av prosjektene Lillevik har ledet eller arbeidet med, har vært evalueringer av offentlige tiltak innen asylforvaltningen eller integreringsfeltet. Lillevik har også forsket på utvikling av politikk om islam i Norge gjennom sin doktorgrad, tilknyttet det tverffaglige prosjektet «Muslim Politics and Governance of Islam: Interactions of Structure and Culture in Multireligious Europe».

Lillevik har god kompetanse på norsk innvandrings-, integrerings- og mangfoldspolitikk. Hun er særlig opptatt av hvordan politikk iverksettes og virker i praksis, og studerer derfor ofte møtet mellom ulike grupper flyktninger, innvandrere og minoriteter, og offentlige tjenester. Hun har bred erfaring med kvalitativt feltarbeid, med bruk av casestudier, observasjon, fokusgrupper og kvalitative intervju som metode, samt erfaring med nettbaserte spørreundersøkelser. Lillevik holder også foredrag og presentasjoner om sitt fagfelt.

+47 41641637
Ragna Lillevik og Guri Tyldum
Irregulær bistand
En kartlegging av norske storbyers møter med irregulære migranter
Fafo-rapport 2021:15
Guri Tyldum and Ragna Lillevik
Migration policies and irregular migration into Europe
A review of the current knowledge base
Fafopaper 2021:02
Hanne C. Kavli og Ragna Lillevik
Vi har nå holdt hjulene i gang
Kommunenes integreringsarbeid under koronautbruddet
Fafo-rapport 2020:16
Ragna Lillevik, Nerina Weiss, Hanne Kavli, Gitte Haugnæss og Morten Stenstadvold
Fafo-rapport 2020:03
Ragna Lillevik og Guri Tyldum
En mulighet for kvalifisering
Brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet
Fafo-rapport 2018:35
Ragna Lillevik og Silje Sønsterudbråten
På egne bein
Evaluering av et tiltak for innvandrere som vil starte egen bedrift
Fafo-rapport 2018:03
Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum
Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak
Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer
Fafo-rapport 2017:22
Beret Bråten, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik
Innvandrerorganisasjoners rolle i integreringen
Sett gjennom en statlig tilskuddsordning
Fafo-rapport 2017:14