Skip to main content

Ragna Lillevik

Forsker
To english version

  Ragna Lillevik er forsker på Fafo. Hun arbeider med en rekke temaer knyttet til politikkfeltene innvandring, integrering og mangfold. Mange av prosjektene Lillevik har ledet eller arbeidet med, har vært evalueringer av offentlige tiltak innen asylforvaltningen eller integreringsfeltet. Lillevik har også forsket på utvikling av politikk om islam i Norge gjennom sin doktorgrad, tilknyttet det tverffaglige prosjektet «Muslim Politics and Governance of Islam: Interactions of Structure and Culture in Multireligious Europe».

  Lillevik har god kompetanse på norsk innvandrings-, integrerings- og mangfoldspolitikk. Hun er særlig opptatt av hvordan politikk iverksettes og virker i praksis, og studerer derfor ofte møtet mellom ulike grupper flyktninger, innvandrere og minoriteter, og offentlige tjenester. Hun har bred erfaring med kvalitativt feltarbeid, med bruk av casestudier, observasjon, fokusgrupper og kvalitative intervju som metode, samt erfaring med nettbaserte spørreundersøkelser. Lillevik holder også foredrag og presentasjoner om sitt fagfelt.

  Redaktørmedlem og blogger på forskningsbloggen Religiongoingpublic.com.

  Religion: Going Public har som siktemål å formidle ny forskning til et bredt publikum, drøfte religionens plass i offentligheten, samt delta i – og bidra med kunnskap til – offentlig religionsdebatt.

  Utdanning

  Ph.d. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo

  Arbeidsområder

  Innvandring og integrering, demokratiske rettigheter og politisk deltagelse, islam i Europa.

  Aktive prosjekter

  Følgeevaluering av standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet

  Ved inngangen til 2021 innføres en rekke standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet for flyktninger. Noen er obligatoriske både for kommunene og for deltakerne – andre er frivillige å ta i bruk. Målet er at de standardiserte elementene skal gjøre det enklere for kommunene å planlegge, utforme og gjennomføre gode program.

  Kvoteflyktningeordningens fremtid: et nytt blikk på sårbarhet

  Dette prosjektet utforsker endringer i politikken for gjenbosetting av kvoteflyktninger, spesielt knyttet til begrepet «sårbarhet», og hvordan disse endringene i politikken former prosessene der flyktninger velges ut for gjenbosetting,

  Fafo-publikasjoner

  Fullførte prosjekter

  Muslim Politics and Governance of Islam: Interactions of Structure and Culture in Multi-religious Europe

  This project addresses how Muslim political thought in Europe is affected by societal structures, and, conversely, how the development of societal structures in Europe is affected by Muslim politics and activism.

  Innvandrerorganisasjoners rolle og potensial i lokalt integreringsarbeid

  Det bevilges hvert år over statsbudsjettet midler til innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet. Disse midlene fordeles lokalt i 20 utvalgte kommuner.

  Evaluering av tilskuddsordning for etablereropplæring for innvandrere

  I 2014 innførte regjeringen en ny ordning rettet mot etablereropplæring for innvandrere.

  Brukerundersøkelse om introduksjonsordningen
  I det videre arbeidet med å styrke integreringsarbeidet i Norge er det sentralt å videreutvikle og styrke kommunenes introduksjonsprogram.
  Følgestudie av Kirkens Bymisjons TV-aksjonstiltak
  Fafo skal følgeevaluere tiltak som Kirkens Bymisjon gjennomfører i 2019-2022, finansiert med midler fra TV-aksjonen 2018.
  Kompetansekartlegging og karriereveiledning

  Prosjektet undersøker hvordan tidlig kompetansekartlegging og karriereveiledning, to nylig innførte tiltak, kan bidra til at bosatte flyktninger gjør mer målrettede kvalifiserings- og karrierevalg, og at kommunen kan tilpasse sine tiltak for flyktninger bedre.

  Pilotering av økonomiske insentiver i integreringsarbeidet for flyktninger

  Fafo og Frisch-senteret utformet i 2019 tre forslag til bruk av økonomiske insentiver i integreringsarbeidet for flyktninger og innvandrere.

  Hvordan løser kommunene opplæring for flyktninger under pandemien?

  Flyktningkonsulenter og norsklærere som jobber med introduksjonsprogrammet for flyktninger opplever at de har en krevende oppgave med å holde undervisningsvolum og ikke minst, kvalitet, oppe i disse dager. Kommunene skal sørge for at deltakere i introduksjonsprogram får et tilbud, og at deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap får opplæring selv om undervisningsstedet er stengt, med mindre det ikke er mulig å tilby opplæringen via digitale hjelpemidler eller på andre måter. Fafo skal undersøke hvordan kommunene blant annet tar i bruk digitale verktøy for å få til dette, og hvordan de under pandemien løser sitt opplæringsansvar ovenfor ulike deltakere i introduksjonsprogram og i opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

  Irregulære migranter i norske storbyer

  Fafo skal undersøke hvilke muligheter og begrensninger kommunale myndigheter har for å påvirke situasjonen for migranter uten lovlig opphold, i fem norske storbyer.

  Kunnskapsutvikling om innsats mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

  Dette er et todelt prosjekt, der vi 1) skal gjøre en følgeevaluering av et relativt nylig igangsatt tiltak med bruk av frivillige mentorer til unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og/eller tvangsekteskap - og der den unge har brutt med sin familie. Og 2) skal kartlegge frivillige organisasjoners prosjekter mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap. Her skal vi også undersøke hvordan tiltakene vurderes av organisasjonen selv, og i noen grad av de som bruker tiltakene. Et viktig spørsmål er om brukernes vurdering av tiltakene stemmer overens med de ambisjoner myndigheter, organisasjoner og frivillige har.

  Barn og unges møte med utlendingsforvaltningen

  Prosjektets overordnede målsetning er å bidra til bedre barnefaglig kompetanse i utlendingsforvaltningens ulike etater og bedre møter mellom barn og utlendingsforvaltningen.

  Hverdagsintegrering: En pilotundersøkelse om tillit, tilhørighet, deltakelse og opplevd diskriminering i innvandrerbefolkningen
  Hverdagsintegrering utgjør det tredje innsatsområdet i regjeringens integreringsstrategi, og reflekterer en forståelse om at viktige integreringsprosesser finner sted i mellommenneskelige relasjoner i hverdagen. Det er derfor stort behov for pålitelig kilde til kunnskap om innvandreres holdninger og oppfatninger om tillit, tilhørighet, deltakelse og diskriminering i Norge.
  Å høre barn i utvisningssaker

  Prosjektet skal undersøke hvordan dagens regelverk og utlendingsmyndighetenes praksis ivaretar barns rett til å bli hørt i utvisningssaker som berører dem.

  Evaluering av kvaliteten på asylintervju

  Prosjektet har som overordnet mål å undersøke hvorvidt UDIs gjennomføring av asylintervju er i tråd med kravene som stilles til kvalitet. Prosjektet skal bidra med kunnskap, analyser og anbefalinger som kan brukes til å forbedre kvaliteten på intervjuernes arbeid i forbindelse med asylintervjuene.