Fullførte prosjekter

Barnehageansattes behov for kompetanse om barns språkutvikling

Målet med prosjektet er å utforske og kartlegge hvilke behov barnehageansatte har for kompetansestøtte- og utvikling når det gjelder arbeid med språk og språkmiljø i barnehagene.

Hvilke tema innenfor språk bør prioriteres, og hvordan kan sentrale myn digheter støtte opp om barnehagens eget arbeid med kompetanseheving? Dette skal kartlegges med utgangspunkt i de ansattes syn på saken og de erfaringer, synspunkter, ønsker og behov disse gir uttrykk for. Et viktig spørsmål er hvordan kompetansehevin g best kan skje på dette området, hva de ansatte mener om egne og kollegers faglige behov når tema er språk og hvordan arbeid med kompetanseheving på dette feltet best kan iverksettes.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2014:07
Tove Mogstad Aspøy og Beret Bråten
Hvordan barnehageansattes kompetanse om språk kan styrkes

Prosjektledelse

Torgeir Nyen

Prosjektdeltaker(e)

Torgeir Nyen

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet

Prosjektperiode

oktober 2013
januar 2014