Fullførte prosjekter

#de15beste

SSP er i oppstarten av en kampanje kalt #de15beste, og for å styrke innretningen og kunnskapsgrunnlaget for denne kampanjen, skal Fafo gjennomføre en kvalitativ intervjuundersøkelse som kan innhente erfaringer fra seniorene selv.

Ved å få økt forståelse for, og kjennskap til, ulike personers situasjon, deres valg og deres strategier kan vi dokumentere erfaringene og systematisere dette til en form for «gode grep for senkarrieren». Spørsmål om hvordan de tenker at «de neste 15 årene av deres yrkeskarriere kan bli de 15 beste», hva gjør de, hvorfor og hvordan, er sentrale spørsmål å finne svar på.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2018:40
Anne Inga Hilsen

Prosjektledelse

Anne Inga Hilsen

Prosjektdeltaker(e)

Anne Inga Hilsen

Oppdragsgiver(e)

Senter for seniorpolitikk

Forskningstema

Seniorpolitikk

Prosjektperiode

desember 2017
november 2018