Fullførte prosjekter

Evaluering av Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Denne evalueringen skal gi bedre kunnskap om tilskuddskommunenes arbeid mot barnefattigdom, samt hvordan denne tilskuddsordningen virker inn i arbeidet mot barnefattigdom.

Tilskuddsordningen er forvaltet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 

Evalueringen skal gi mer kunnskap om hvordan tilskuddskommunene jobber mot barnefattigdom, og identifisere gode metoder og løsninger i arbeidet. Evalueringen skal også se på de frivilliges bidrag i innsatsen mot barnfattigdom, samarbeidet mellom tilskuddskommunene og frivillig sektor. Evalueringen har tre overordnede problemstillinger:

1) I hvilken grad bidrar tilskuddsordningen til å bedre mulighetene for deltakelse for barn og unge berørt av fattigdomsproblemer på viktige sosiale arenaer?

2) Bidrar ordningen til å skape et mer inkluderende fritidsmiljø?

3) Er tilskuddsordningen hensiktsmessig innrettet og ressurseffektivt forvaltet sett i lys av den samlede innsatsen mot barnefattigdom?

Som del av evalueringen skal det gjennomføres dokumentstudier, nøkkelintervjuer, en survey til alle kommuner, casestudier i et utvalg tilskuddskommer og erfaringssamlinger for alle tilskuddskommuner.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2018:04
Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen
Evaluering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Prosjektledelse

Tone Fløtten

Oppdragsgiver(e)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Forskningstema

Levekår og fattigdom

Prosjektperiode

oktober 2016
desember 2017