Evaluering av tilskuddsordning for etablereropplæring for innvandrere

I 2014 innførte regjeringen en ny ordning rettet mot etablereropplæring for innvandrere.

Gjennom denne ordningen kan kommuner og fylkeskommuner søke IMDi om prosjektstøtte for å gjøre det ordinære tilbudet om etablereropplæring bedre tilrettelagt for innvandrere som ønsker å etablere sin egen virksomhet. Når tilskuddsordningen nå skal evalueres er det nyttig å spørre både hvordan ordningen har fungert til i dag, og hvordan den kan bidra inn i det store bildet. Spørsmålet er hvilke betingelser som må være til stede for at IMDi og prosjekteierne skal lykkes med å styrke innvandreres forutsetninger for å etablere egen virksomhet?


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2018:03
Ragna Lillevik og Silje Sønsterudbråten
Evaluering av et tiltak for innvandrere som vil starte egen bedrift

Prosjektdeltaker(e)

Ragna Lillevik

Oppdragsgiver(e)

Justisdepartementet

Prosjektperiode

september 2017
februar 2018