Fullførte prosjekter

Inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne

Prosjektet undersøker arbeidsgivere/virksomheters holdninger og handlinger, deres inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rapporten tar for seg følgende problemstillinger:
1)Hvordan forholder arbeidsgivere seg til arbeidstakere med nedsa tt funksjonsevne, og hvilke erfaringer har de med arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne? Hva tenker de om deres arbeidskapasitet? 2)I hvilken grad mener arbeidsgiverne at virksomheter bør tilstrebe å ansette personer med nedsatt funksjonsevne? Hva påvirker muligheten for at de gjør det, og hvilke prioriteringer har arbeidsgivere i forhold til arbeidsgivere med nedsatt funksjonsevne. 3)Myndighetene tilbyr en rekke virkemidler som skal legge til rette for at mennes-kers med nedsatt funksjonsevn e skal ha en høy arbeidsevne. I hvilken grad kjenner arbeidsgiverne til disse virkemidlene, og hvordan vurdere de dem?
4)Hvordan prioriteres ansettelse av personer med funksjonsnedsettelser kontra andre forhold virksomheter kan tenkes å prioritere.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2013:54
Jørgen Svalund og Inger Lise Skog Hansen

Prosjektledelse

Jørgen Svalund

Oppdragsgiver(e)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Prosjektperiode

oktober 2013
mars 2014