Fullførte prosjekter

Seniorpolitikk i varehandelen

Prosjektet ønsker å se på betingelsene for god seniorpolitikk i varehandelen  og er et samarbeid mellom Handel og Kontor i Norge, Virke, Fafo, Senter for seniorpolitikk og Fellestiltakene LO-VIRKE

Søkelyset er rettet mot hvordan situasjonen ser ut og hvordan det arbeides med seniorpolitikk i denne delen av arbeidslivet. Prosjektet skal besvare to forskningsspørsmål:

Forskningsspørsmål 1 Hvordan ser situasjonen ut?  Dette spørsmålet skal belyses ved hjelp av registerdata og surveydata.

Forskningsspørsmål 2 Hvordan arbeides det med seniorpolitikk i varehandelen? Dette spørsmålet skal belyses ved hjelp av en kvalitativ intervjuundersøkelse i et utvalg butikker og en enkel kundeundersøkelse i de samme butikkene.

Hensikten med undersøkelsene er å skaffe forskningsbasert kunnskap som kan brukes i IA-arbeidet overfor denne sektoren.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2019:19
Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen

Prosjektledelse

Anne Inga Hilsen

Prosjektdeltaker(e)

Anne Inga Hilsen

Oppdragsgiver(e)

Fellestiltakene LO-VIRKE

Senter for seniorpolitikk

Forskningstema

Seniorpolitikk

Prosjektperiode

oktober 2016
april 2018