Trakassering i arbeidslivet

Hensikten med prosjektet er å framskaffe kunnskap om forebygging og håndtering av seksuell trakassering og trakassering på bakgrunn av kjønn i hotell- og restaurantbransjen i Skandinavia.

Vi skal gjennomføre kvalitative dybdeintervjuer med representanter for arbeidsgiver, avdelingsledere og ansatterepresentanter ved tre store hoteller (ett i hvert land). Lovreguleringen av trakassering/seksuell trakassering i Norge, Sverige og Danmark vil være bakteppe for vurdering av intervjudata fra hvert enkelt land.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2018:29
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad
Erfaringer fra tre hoteller i Danmark, Norge og Sverige

Prosjektledelse

Mona Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Prosjektperiode

januar 2018
september 2018