Skip to main content

  • Silje Andresen, Jon Horgen Friberg, Hanne Cecilie Kavli og Maria G. Volckmar-Eeg

Å bygge opp eller bryte ned? Tillit og brukerrelasjoner i møtet mellom innvandrere og Nav

 

Som velferdsstatens ansikt i møte med nye borgere kan Nav bidra til å bygge tillit og tilhørighet i en mangfoldig befolkning. Men hvordan opplever innvandrere møtet med Nav? Innvandrere utgjør i dag en betydelig del av Navs brukere, men det har vært vanskelig å fange opp deres erfaringer gjennom ordinære brukerundersøkelser. Her presenterer vi resultatene fra en særskilt tilrettelagt feltsurvey blant somalisk- og arabisktalende Nav-brukere. Sammenliknet med brukere uten innvandrerbakgrunn finner vi at respondentene i feltsurveyen gjennomgående har en mer negativ opplevelse av kontakten med Nav, både i vurderingen av kommunikasjon, opplevd nytte av tiltakene og i relasjonen til saksbehandlerne. Årsakene kan knyttes til svake norskferdigheter, at mange har en brukerprofil kjennetegnet av behovsprøving og aktivitetsplikt, samt kulturelle erfaringer knyttet til manglende tillit til fremmede.

  • Ulikhetens drivere og dilemmaer    
  • Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (Red.)    
  • Oslo    
  • Universitetsforlaget

Andresen, S., Friberg, J. H., Kavli, H. C. & Volckmar-Eeg, M. G. (2023). Å bygge opp eller bryte ned? Tillit og brukerrelasjoner i møtet mellom innvandrere og Nav. I T. Fløtten, H. C. Kavli & S. C. Trygstad (Red.) Ulikhetens drivere og dilemmaer. Universitetsforlaget. (s. 258–275). https://doi.org/10.18261/9788215065403-23-15