Skip to main content

Silje Andresen, Jon Horgen Friberg, Hanne Cecilie Kavli og Maria G. Volckmar-Eeg

Å bygge opp eller bryte ned? Tillit og brukerrelasjoner i møtet mellom innvandrere og Nav

 

Som velferdsstatens ansikt i møte med nye borgere kan Nav bidra til å bygge tillit og tilhørighet i en mangfoldig befolkning. Men hvordan opplever innvandrere møtet med Nav? Innvandrere utgjør i dag en betydelig del av Navs brukere, men det har vært vanskelig å fange opp deres erfaringer gjennom ordinære brukerundersøkelser. Her presenterer vi resultatene fra en særskilt tilrettelagt feltsurvey blant somalisk- og arabisktalende Nav-brukere. Sammenliknet med brukere uten innvandrerbakgrunn finner vi at respondentene i feltsurveyen gjennomgående har en mer negativ opplevelse av kontakten med Nav, både i vurderingen av kommunikasjon, opplevd nytte av tiltakene og i relasjonen til saksbehandlerne. Årsakene kan knyttes til svake norskferdigheter, at mange har en brukerprofil kjennetegnet av behovsprøving og aktivitetsplikt, samt kulturelle erfaringer knyttet til manglende tillit til fremmede.

Ulikhetens drivere og dilemmaer    Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (Red.)    Oslo    Universitetsforlaget

Andresen, S., Friberg, J. H., Kavli, H. C. & Volckmar-Eeg, M. G. (2023). Å bygge opp eller bryte ned? Tillit og brukerrelasjoner i møtet mellom innvandrere og Nav. I T. Fløtten, H. C. Kavli & S. C. Trygstad (Red.) Ulikhetens drivere og dilemmaer. Universitetsforlaget. (s. 258–275). https://doi.org/10.18261/9788215065403-23-15