Fafo-rapporter

Rapportsøk

Arbeid og pensjon i kommunal sektor
Analyse av survey- og registerdata fra før og etter pensjonsreformen

Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen

Fafo-rapport 2014:45

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon, Seniorpolitikk, Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: Pensjonsreformen og utfordringene på arbeidsmarkedet

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen, Tove Midtsundstad

Rapporten gir en bred beskrivelse av kommunalt ansattes pensjoneringsmønster over tid. Vi analyserer deres pensjoneringsatferd og betydningen av AFP-ordningen og særaldersgrensene. Vi kartlegger kommuneansattes kunnskap om pensjonsreformen og de kommunale pensjonsordningene, inkludert holdningen til levealdersjustering og avkortning av pensjon ved tidlig uttak. Videre beskrives kommunenes arbeid med å tilrettelegge for lengre yrkeskarrierer og en mest mulig fleksibel overgang fra arbeid til pensjon og virkningene av dette.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20392