Fafo-rapporter

Rapportsøk

Et skritt på veien
Evaluering av Handlingsplan for å bedre levekårene blant rom i Oslo

Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg

Fafo-rapport 2014:50

Nettutgave

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Prosjekt: Bedre levekår for Rom i Oslo

Forskere på Fafo: Guri Tyldum, Jon Horgen Friberg

Denne rapporten evaluerer Handlingsplan for å bedre levekårene for rom i Oslo. Rapporten tar for seg erfaringene fra gjennomføringen av de konkrete tiltakene i planen og gir en vurdering av hvorvidt disse har hatt tilsiktet effekt.

Undersøkelsene tyder på at tiltakene i planen i liten grad har ført til mindre diskriminering eller en vesentlig bedring av levekår blant rom. Arbeidet med tiltakene har uansett gitt norske myndigheter et langt bedre utgangspunkt for å utvikle nye og mer presise tiltak for rom, da de har fått langt bedre kunnskap om og kontakt med gruppen. Avslutningsvis diskuterer vi hvordan vi kan forstå levekårsutfordringene for denne gruppen i dag, og peker på hvilke utfordringer man bør fokusere på om man ønsker å bedre levekårene for rom i Norge.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20397