Skip to main content
  • Inger Lise Skog Hansen, Heidi Gautun, Åsmund Langsether og Hans Christian Sandlie

Ikke bare bare å bo

Sluttrapport fra evaluering av statlig tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse og rusmisbrukere

  • Fafo-rapport 2007:38
  • Fafo-rapport 2007:38

Som ledd i Tiltaksplan mot fattigdom ble det i 2003 opprettet en statlig tilskuddsordning til oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse og rusmisbrukere. Ordningen er evaluert over to år, og dette er sluttrapporten fra evalueringen. Hovedspørsmålet er om tilskuddsordningen bidrar til å utvikle et godt boligsosialt arbeid og oppfølgingstjenester som det er mulig å opprettholde i tiltakskommunene, også etter at de statlige midlene opphører.

Sluttrapporten inneholder en studie av Sosial- og helsedirektoratets og Fylkesmannens rolle i forvaltningen av tilskuddet, en egen studie av brukernes vurderinger av tjenestene som det er gitt tilskudd til, samt en ny spørreundersøkelse i tiltakskommunene. Rapporten har også et eget kapittel med oppsummering og hovedfunn fra evalueringsprosjektet.

  • Publisert: 5. mars 2007
  • Ordrenr. 20038
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere