Skip to main content
  • Christer Hyggen

Tidligpensjonering og AFP

Pensjonering før fylte 67 år innen KS’ tariffområde 2002–2006

  • Fafo-rapport 2007:39
  • Fafo-rapport 2007:39

Rapporten gir en oversikt over tidligpensjonering blant 50–67-åringer innen KS’ tariffområde for 2002–2006. Den bygger på registerdata fra KLP og SPK. Det beskrives endringer i forventet pensjoneringsalder, endringer i pensjoneringsrater etter alder og bruk av de ulike tidlipensjoneringsordningene uførepensjon, avtalefestet pensjon (AFP), særaldersgrense og 85-årsregelen. Det presenteres også forskjeller i tidligpensjoneringsmønster mellom kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, bedrifter og skoler med hensyn til alder, kjønn og yrke. Rapporten presenterer egne analyser av forventet pensjoneringsalder og bruk av ulike tidligpensjonsordninger for energiverksansatte forsikret i KLP.
Rapporten er en oppdatering av Fafo-rapport 509 Pensjonering før fylte 67 år.

  • Publisert: 6. mars 2007
  • Ordrenr. 20039