Fafo-rapporter

Rapportsøk

Ikke bare bare å bo
Sluttrapport fra evaluering av statlig tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse og rusmisbrukere

Inger Lise Skog Hansen, Heidi Gautun, Åsmund Langsether og Hans Christian Sandlie

Fafo-rapport 2007:38

Nettutgave

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Som ledd i Tiltaksplan mot fattigdom ble det i 2003 opprettet en statlig tilskuddsordning til oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse og rusmisbrukere. Ordningen er evaluert over to år, og dette er sluttrapporten fra evalueringen. Hovedspørsmålet er om tilskuddsordningen bidrar til å utvikle et godt boligsosialt arbeid og oppfølgingstjenester som det er mulig å opprettholde i tiltakskommunene, også etter at de statlige midlene opphører.

Sluttrapporten inneholder en studie av Sosial- og helsedirektoratets og Fylkesmannens rolle i forvaltningen av tilskuddet, en egen studie av brukernes vurderinger av tjenestene som det er gitt tilskudd til, samt en ny spørreundersøkelse i tiltakskommunene. Rapporten har også et eget kapittel med oppsummering og hovedfunn fra evalueringsprosjektet.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 20038

Tjenester til bostedsløse i ti kommuner. Delevaluering 2

Fra bostedsløs til egen bolig. Delevaluering