Fafo-rapporter

Rapportsøk

Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003–2008

Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen

Fafo-rapport 2009:01

Nettutgave

Prosjekt: Lærevilkårsmonitoren 2008

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen

Kompetanseheving av arbeidsstokken og målet om livslang læring er viktige politiske satsningsområder. I denne rapporten undersøkes utviklingen i ulike former for opplæring over tid. Resultatene viser at vilkårene for livslang læring er preget av stabilitet de siste seks årene. Resultatene viser blant annet stabile kjønns- og sektorforskjeller i deltakelse i ulike former for læring. Men resultatene viser også noe endring. For det første har den nedadgående trenden i kursdeltakelsen snudd.  For det andre har lærevilkårene for dem med lavest utdanning blitt noe bedret. Videre viser resultatene en høyere deltakelse i kurs og opplæring blant de eldste arbeidstakerne.

Analysene er  basert på data fra Lærevilkårsmonitoren som er en omfattende kartlegging av vilkår for læring og kompetanseutvikling i Norge. Monitoren ble etablert i 2003 og har blitt gjennomført som en tilleggsundersøkelse til Statistisk sentralbyrås Arbeidskraftundersøkelse hvert år siden.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20091