Skip to main content
  • Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen

Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003–2008

  • Fafo-rapport 2009:01
  • Fafo-rapport 2009:01

Kompetanseheving av arbeidsstokken og målet om livslang læring er viktige politiske satsningsområder. I denne rapporten undersøkes utviklingen i ulike former for opplæring over tid. Resultatene viser at vilkårene for livslang læring er preget av stabilitet de siste seks årene. Resultatene viser blant annet stabile kjønns- og sektorforskjeller i deltakelse i ulike former for læring. Men resultatene viser også noe endring. For det første har den nedadgående trenden i kursdeltakelsen snudd.  For det andre har lærevilkårene for dem med lavest utdanning blitt noe bedret. Videre viser resultatene en høyere deltakelse i kurs og opplæring blant de eldste arbeidstakerne.

Analysene er  basert på data fra Lærevilkårsmonitoren som er en omfattende kartlegging av vilkår for læring og kompetanseutvikling i Norge. Monitoren ble etablert i 2003 og har blitt gjennomført som en tilleggsundersøkelse til Statistisk sentralbyrås Arbeidskraftundersøkelse hvert år siden.

  • Publisert: 23. januar 2009
  • Ordrenr. 20091
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Kunnskapsdepartementet