Fafo-rapporter

Rapportsøk

Tidligpensjonering i kommunal sektor
Tidligpensjonering innen KS’ tariffområde 2002–2012

Roy A. Nielsen

Fafo-rapport 2014:35

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon, Seniorpolitikk

Prosjekt: AFP-bruk i kommunesektoren

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen

Rapporten gir en oversikt over tidligpensjoneringen blant ansatte i alderen 50–67 år innen KS’ tariffområde for perioden 2002–2012. Analysene bygger på et omfattende registerdatamateriale fra KLP (Kommunal Landspensjonskasse) og SPK (Statens Pensjonskasse). Rapporten beskriver endringer i forventet pensjoneringsalder, pensjoneringsrater og bruk av ulike tidligpensjonsordninger etter alder, kjønn og yrke. Separate analyser av tidligpensjoneringsmønsteret i kommuner, fylkeskommuner og i skoleverket inngår også.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20382