Skip to main content

Ester Bøckmann

Forsker (permisjon)
To english version

  Utdanning

  Mastergrad i samfunnsøkonomi fra UIO.

  Arbeidsområder

  Aktive prosjekter

  Annen publisering

  Fullførte prosjekter

  Utbetaling av feriepenger
  Arbeids- og sosialdepartementet ønsker gjennom dette oppdraget å undersøke hvor godt sikret arbeidstakeres feriepenger er, dersom virksomhetene den enkelte er ansatt i står i en usikker økonomisk situasjon.
  Arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsstønad som velferdsordninger for unge utenfor arbeid og utdanning

  Formålet med prosjektet er å få kunnskap om tildelingen av arbeidsavklaringspenger (AAP) og kvalifiseringsstønad (KVP) til unge brukere , samt å kartlegge hvilke forhold som åpner opp for og eventuelt begrenser adgangen til de to ytelsene blant unge under 30 år med nedsatt arbeidsevne.

  Kartlegging av NOKUTs godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring

  Uten godkjent utdanning har mange arbeidsinnvandrere i en årrekke jobbet som ufaglærte. En godkjenningsordning hadde derfor vært etterspurt i flere år, blant annet fra partene i arbeidslivet, da den ble igangsatt i 2016. NOKUT ble satt til å forvalte ordningen.

  Konsekvenser og håndtering av koronautbruddet for videregående opplæring

  Formålet med prosjektet er å samle systematisk kunnskap om hvordan ulike måter å håndtere utbruddet av koronaviruset og stengningen av skoler har påvirket elevenes motivasjon, læring og muligheter for å gjennomføre videregående opplæring.

  Arbeidsinnvandring fra tredjeland

  UDI ønsker bistand til en analyse av hvordan det kan legges til rette for at Norge kan tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft fra tredjeland (land utenfor EU og EØS).