Skip to main content


Forskningstema

Livslang læring

Endringer i arbeidsoppgaver og ny teknologi krever livslang læring. Voksnes deltakelse i det formelle utdanningssystemet for å få etter- og videreutdanning, er som regel avhengig av et godt samarbeid mellom arbeidslivet og utdanningssystemet. I Hovedavtalen mellom LO og NHO er kapittelet om kompetanseutvikling viet til etter- og videreutdanning. Den viser til at det er bedriftens ansvar i samarbeid med de ansatte å foreta kompetansekartlegging og initiere eventuelle tiltak.

Med etterutdanning menes vedlikehold av kompetanse innenfor nåværende stilling, mens videreutdanning omfatter formell kvalifisering for nye oppgaver i og utenfor bedriften. Arbeidsmiljøloven har regler om rett til utdanningspermisjon. Samtidig er støtte til livsopphold en utfordring for mange arbeidstakere som trenger og ønsker å ta mer utdanning.

Selv om det investeres mye i kompetanseutvikling, er Norge, ifølge produktivitetskommisjonen, i ferd med å miste forspranget til land som har satset på utdanning og livslang læring de siste årene. Det er derfor stor politisk oppmerksomhet rundt dette området. En annen viktig problemstilling er at det ifølge Lærvilkårsmonitoren er de med høyere utdanning som i størst grad etterspør mer utdanning og opplæring, mens en del med mindre utdanning i mindre grad etterspør slik opplæring. Fafo har blant annet kartlagt hvordan bestemmelsene i tariffavtalene praktiseres. Noen tariffavtaler har bestemmelser om egne etter- og videreutdanningsfond, og bruken av disse er også kartlagt. Hvordan partene på arbeidsplassene generelt samarbeider om kompetanseutvikling, er et viktig forskningsfelt for Fafo. På dette området arbeider Fafo blant annet med evalueringen av trepartsbransjeprogrammet «Lære hele livet», som er et viktig virkemiddel innenfor kompetansepolitikken.


Aktive prosjekter

Minikvalifikasjoner
Temaet for dette prosjektet er fordelene, ulempene og avveiningene ved å etablere systemer for minikvalifikasjoner.
Kompetansereform for arbeidsfolk: Hva kan vi lære av Norden?

Fafo skal lage en kunnskapsoversikt over kompetansepolitiske tiltak rettet mot faglært og ufaglært arbeidskraft i de nordiske landene de siste 10-15 årene. Oversikten skal også si noe om erfaringer med ulike typer tiltak.

Skills2Capabilites

Fafo deltar i et større forskningsprosjekt kalt Skills2Capabilities som er finansiert gjennom EUs Horizon Europe program. Skills2Capabilities er et samarbeid mellom forskningsinstitusjoner i åtte europeiske land. Prosjektet dreier seg om hvordan kompetanseutviklingssystemene i europeiske land kan bli bedre til å utvikle relevant kompetanse og unngå kompetansegap i et arbeidsmarked preget av hyppigere endringer i teknologi og arbeidsformer

Nasjonal korrespondent for EUROFOUND

Eurofound er et treparts EU-organ som har som formål å produsere kunnskap som kan bidra til utvikling av arbeidslivs- og velferdspolitikk i EU-landene (i tillegg til Norge). Fafo er, i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), nasjonal korrespondent for Norge. Arbeidet finansieres av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Utvikling av forsøk med et stipend til fagarbeidere

Det skal utvikles en eller flere modeller for utprøving av stipend til fagarbeidere. Modellen(e) skal kunne implementeres og effektevalueres, fortrinnsvis gjennom et randomisert kontrollert forsøk (RCT).

Fafo-publikasjoner

Fullførte prosjekter

Lærevilkårsmonitoren sett i sammenheng med registerdata fra SSB

Prosjektet dreier seg om å analysere årsaker til avvik mellom registerdata og Lærevilkårsmonitorens data om formell videreutdanning samt å analysere videreutdanningens betydning for sosial mobilitet.

Bransjeprogrammet Lære hele livet – en følgeevaluering

Som ledd i kompetansereformen Lære hele livet er det etablert treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling. Fafo skal evaluere bransjeprogrammene på oppdrag for Kompetanse Norge.

Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og Vg1
Formålet med prosjektet er å utforme et opplegg for skolering av lærere og for intensivopplæring i matematikk, implementere dette gjennom et randomisert, kontrollert eksperiment i Oslo-skolen, samt evaluere dette.
Hvordan påvirker ny teknologi kompetansebehovet i varehandelen?
Hensikten med prosjektet er å belyse hvordan ny teknologi og endrede strukturer i varehandelen vil påvirke arbeidsoppgaver og krav til kompetanse hos ansatte.
Inkludering og mangfold i REMA 1000

I dette prosjektet skal vi undersøke vilkårene for mangfold og inkludering i REMA 1000.

Ansettelsesmuligheter og videreopplæring for seniorer

Prosjektet har til hensikt å utdype vår forståelse av sammenhengen mellom livslang læring og ansettelsesmuligheter for eldre voksne.

Voksnes læring

Et viktig formål med dette prosjektet er å få mer kunnskap om forhold som motiverer voksne personer til å ta fagbrev. I tillegg undersøker vi hvilken betydning det å ta et fagbrev har for unge voksnes deltakelse og mobilitet i arbeidslivet.

Etter- og videreutdanning

Etter og videreutdanning (EVU) - finansiering og effekter