Skip to main content
 • Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (red.)

Ulikhetens drivere og dilemmaer

 • Universitetsforlaget
 • Universitetsforlaget

Norge beskrives gjerne som et land preget av små forskjeller mellom folk når det gjelder inntekt og levekår. Stemmer dette? Sammenliknet med en rekke andre land er beskrivelsen dekkende. Like fullt har vi ulikhet også her i landet, og på noen områder er den økende. Inntektsforskjellene har blitt større, deler av befolkningen sliter med å få seg en godt betalt jobb og levekårene varierer mellom grupper av befolkningen.

I denne antologien retter vi blikket mot ulikhetens drivere og dilemmaer. Vi drøfter konsekvensene av internasjonale trender som slår inn i Norge og som setter den norske modellens løsninger på prøve. Samtidig møtes internasjonale trender med politiske grep og veivalg. Derfor diskuterer vi også hvilke politiske virkemidler vi har tilgjengelig for å motvirke økende ulikhet i samfunnet og sikre en samfunnsmodell preget av små økonomiske og sosiale forskjeller og mest mulig likhet i levekår.

Antologien er delt inn i tre deler: «Arbeidsliv», «Velferdsstat» og «Migrasjon og integrering».

Forord

 1. Innledning
  Kristin Alsos, Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli, Terje Olsen og Sissel Trygstad

Del 1 Arbeidsliv

 1. Et organisert arbeidsliv – et gode for alle også i fremtiden?
  Kristin Alsos og Kristine Nergaard
 1. Midlertidige ansettelser og innleie som kilde til ulikhet
  Kristine Nergaard og Jørgen Svalund
 1. Fagopplæring og fordeling
  Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
 1. Demokrati på jobben
  Sissel C. Trygstad og Ragnhild Steen Jensen

 2. Lavere organisasjonsgrad i Har det konsekvenser for fordelingen?
  Ester Bøckmann, Bjorn Dapi og Elin Svarstad
 1. Arbeidsinnvandring og nye skillelinjer i arbeidsmarkedet
  Anne Mette Ødegård
 1. Plattformmediert gigarbeid i Fleksibilitet, uforutsigbarhet og ulikhet
  Kristin Jesnes og Sigurd M.N. Oppegaard

Del 2 Velferdsstat

 1. Den norske ulikhetsdebatten
  Tone Fløtten
 1. Etter pensjonsreformen – valg, virkninger og veien videre
  Tove Midtsundstad
 1. Kvinners sykefravær – et mysterium?
  Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
 1. Når velferdstjenestene ikke strekker til: Oppfølging av personer med rus- og psykiske helseproblemer
  Inger Lise Skog Hansen og Terje Olsen
 1. Ulikhetens geografi
  Elias Nosrati

Del 3 Migrasjon og integrering

 1. Da klokka klang … Utdanningens plass i integreringspolitikken
  Tove Mogstad Aspøy, Hanne Cecilie Kavli og Anna Hagen Tønder
 1. Å bygge opp eller bryte ned? Tillit og brukerrelasjoner i møtet mellom innvandrere og Nav
  Silje Andresen, Jon Horgen Friberg, Hanne Cecilie Kavli og Maria G. Volckmar-Eeg
 1. Mangfold og ulikhet i det nye Norge: Innvandrernes barn på terskelen til voksenlivet
  Jon Horgen Friberg og Erika Braanen Sterri
 1. Norsk innvandringspolitikk som ulikhetsdriver
  Ragna Lillevik og Guri Tyldum
 1. Den norske dialogmodellen: Representasjon og dialog som svar på kulturell ulikhet
  Olav Elgvin

Forfatteromtaler

 • Publisert: 15. august 2023
 • Ordrenr. 968