Arbeidsinnvandring

EUs østutvidelser i 2004 og 2007 har ført til en stor arbeidsinnvandring til Norge. Svært mange har bosatt seg fast her i landet. I tillegg har det kommet et stort antall personer på korttidsopphold, som enten pendler eller som er her i landet på oppdrag med sin utenlandske arbeidsgiver. Innvandringen gir norske bedrifter tilgang til etterspurt arbeidskraft, men fører også til problemer med lavlønnskonkurranse og økt arbeidsmarkedskriminalitet.

Norge er gjennom EØS-avtalen del av EUs indre marked, med fri flyt av varer, tjenester, arbeid og kapital. Konsekvensene av arbeidsinnvandringen er en viktig årsak til at det er strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen. Et stort innslag av utenlandsk arbeidskraft har skapt frykt for at det i deler av arbeidsmarkedet dannes a- og b-lag. Det kan skyldes lav lønn, problemer med språk og kultur, og at noen arbeidsgivere ser seg tjent med utenlandsk arbeidskraft fordi de anses som mer .

Fafo har ved flere anledninger undersøkt arbeidsgivernes motivasjon for å bruke utenlandsk arbeidskraft. HMS-konsekvenser, blant annet som følge av språkproblemer eller manglende opplæring, har også vært tema. Det er arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen som er de dominerende gruppene i Norge, og mange har fått seg jobb i byggebransjen. Denne bransjen var den første som ble omfattet av en allmenngjort tariffavtale, i 2007. Hvordan lønns- og arbeidsvilkår har blitt utsatt for press, og hvordan allmenngjøringsordningen har virket i bransjer med stor innvandring, er viktige forskningsområder for Fafo.  Utviklingen er fulgt gjennom Fafo Østforum, et prosjekt etablert i 2004, hvor hovedaktivitetene er nyhetsformidling på nett og seminarer.

Arbeidsinnvandring

Kontakt

Forskere

Forskningsleder
Forsker I
Forsker I
Seniorforsker
Seniorforsker
Forsker (permisjon)
Anette Brunovskis og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2021:11
Fafo-rapport 2021:14
Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Ester Bøckmann
Fafo-rapport 2021:12
Cecilie Aagestad, Kristin Brænden og Ester Bøckmann
Arbeidsinnvandrere fra tredjeland
– kunnskapsoppsummering
Fafo-rapport 2021:05
Bård Jordfald og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2020:13
Fafopaper 2020:04
Anette Brunovskis og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2019:35
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2018:18
Åsmund Arup Seip
Arbeidsinnvandrere og rus
En pilotstudie av alkoholmisbruk blant polske arbeidsinnvandrere i Norge
Fafo-rapport 2017:38
Fafo-notat 2017:10
Rolf K. Andersen, Emil Cappelen Bjøru, Maja Tofteng og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2017:08
Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2016:07
Jon Horgen Friberg
Arbeidsmigrasjon
Hva vet vi om konsekvensene for norsk arbeidsliv, samfunn og økonomi?
Fafo-rapport 2016:02
Guri Tyldum
Fafo-report 2015:56
Line Eldring
Trade unions that cross borders
A study of the cooperation agreement between Latvijas Celtnieku Arodbiedrības (LCA) and Fellesforbundet
Fafo-report 2015:38
Line Eldring
Fagforeninger som krysser landegrensene
En studie av samarbeidsavtalen mellom Latvijas Celtnieku Arodbiedrības (LCA) og Fellesforbundet
Fafo-rapport 2015:36
Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum and Huafeng Zhang
When poverty meets affluence
Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals
Other Fafo-publications 2015
Line Eldring og Rolf K. Andersen
Kortere kjeder – mindre sosial dumping?
Om begrensninger av antall ledd i kontraktkjedene i bygg og anlegg
Fafo-notat 2014:09
Rolf K. Andersen, Line Eldring og Johan Røed Steen
Privatmarkedet i byggenæringen
Usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem
Fafo-rapport 2014:14
Kristin Alsos og Line Eldring
Fafo-rapport 2014:15
Micheline van Riemsdijk and Matthew Cook
International talent recruitment to Norway
Opportunities, challenges, and lived experiences of skilled migrants
Fafo-report 2013:44
Jon Horgen Friberg
The Polish worker in Norway
Emerging patterns of migration, employment and incorporation after EU's eastern enlargement. PhD Dissertation
Fafo-report 2013:06
Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve
Innvandrerne som skulle klare seg selv
Når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati
Fafo-rapport 2013:31
Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2012:52
Line Eldring og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2012:07
Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos
Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet
Oppsummering av Arbeidsdepartementets konferanse, 10.-11. september 2012
Fafo-notat 2012:16
Jon Horgen Friberg og Line Eldring
Polonia i Oslo 2010
Mobilitet, arbeid og levekår blant polakker i hovedstaden
Fafo-rapport 2011:27
Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2011:09
Fafo-notat 2011:21
Åsmund Arup Seip, Kaja Reegård og Anne Marte Skaland
Sirkulær migrasjon
Midlertidig arbeidsinnvandring av ufaglært arbeidskraft fra utviklingsland
Fafo-rapport 2010:29
Torunn Kvinge og Anne Mette Ødegård
Hvem kan seile sin egen sjø?
Om statlige reguleringer av lønns- og arbeidsvilkår i norsk innenriksfart
Fafo-rapport 2010:08
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2010:24
Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge
Useriøsitet i bemanningsbransjen
En casestudie i bygg
Fafo-notat 2010:05
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2009:46
Fafo-paper 2008:01
Anne Mette Ødegård
Europeiske reguleringer og partssamarbeid
Fafos Rådsprogram 2006–2008
Fafo-notat 2008:15
Dagfinn Hertzberg og Torunn Kvinge
Fafo-notat 2008:07
Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2008:06
Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2008:05
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Sikrer Norges framtid på minstelønn
Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land
Fafo-rapport 2007:32
Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum, red.
Polonia i Oslo. En studie av arbeids- og levekår blant polakker i hovedstadsområdet
Med bidrag av Line Eldring, Joanna Napierala og Paulina Trevena
Fafo-rapport 2007:27
Åsmund Arup Seip
Jakten på kompetanse
Bruk av utenlandsk arbeidskraft i norsk industri
Fafo-rapport 2007:12
Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring
Fra øst uten sikring?
EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser
Fafo-rapport 2007:03
Line Eldring og Paulina Trevena
Fafo-notat 2007:05
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård
Grenseløst arbeidsliv?
Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier etter EU-utvidelsen
Fafo-rapport 548
Jon Horgen Friberg
Integrering av arbeidsinnvandrere
Integrering av arbeidsinnvandrere - Noen spørsmål og utfordringer i kjølvannet av EU-utvidelsen
Fafo-notat 2006:29
Micheline van Riemsdijk
Rekruttering av polske sykepleiere til Norge
Erfaringer og virkninger. Fafo Østforum
Fafo-notat 2006:27
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2006:14
Jon Horgen Friberg
Individuell arbeidsinnvandring
Utfordringer to år etter EU-utvidelsen. Fafo Østforum
Fafo-notat 2006:07
Anne Mette Ødegård, red.
Fafo-notat 2005:28
Fafo-notat 2005:09
Fafo-notat 2005:07
Anne Mette Ødegård
Arbeidstakere som går tjenestevei
Tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere i et utvidet EØS
Fafo-notat 2005:01
Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård
Ti år med EØS-avtalen
Konsekvenser for norsk arbeidsliv og fagbevegelse
Fafo-rapport 455
Anette Brunovskis, Anne Britt Djuve and Hilde Maria Haualand
Facing a Baltic Invasion?
Mobility of Baltic Labour towards the Nordic Countries
Fafo-report 432
Anne Britt Djuve
Grenseløst arbeid
Sosial dumping i kjølvannet av EØS-avtalen
Fafo-notat 1995:05

Jon Erik Dølvik

Introduction: Transnational Labour Mobility
Engine for Social Convergence or Divergence in Europe?

Jens Arnholtz & Line Eldring

Varying perceptions of social dumping in similar countries Market expansion and social dumping in Europe.

Jon Erik Dølvik and Stein Evju

Introduction and Overview

I: Stein Evju (ed.) Regulating Transnational Labour in Europe: The quandaries of multilevel governance

Jon Erik Dølvik, Line Eldring and Jelle Visser

Setting Wage Floors in Open Markets
The Role of the Social Partners in Europe's Multilevel Governance

I: Stein Evju (ed.) Setting Wage Floors in Open Markets: The Role of the Social Partners in Europe's Multilevel Governance

Kristin Alsos og Line Eldring

Lovfestet minstelønn i Norge?

Søkelys på arbeidslivet

J H. Friberg, J. Arnholtz, L. Eldring, N.W. Hansen & F. Thorarins

Nordic labour market institutions and new migrant workers

European Journal of Industrial Relations

Jon Erik Dølvik and Anne Mette Ødegård

The Struggle over the Services Directive: The role of the European Parliament and the ETUC

I: Stein Evju (ed.) Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance

Jane Hardy, Line Eldring, Thorsten Schulten

Trade union responses to migrant workers from the 'new Europe'

Kristin Alsos og Line Eldring

Husarbeid uten grenser?

Tidsskrift for kjønnsforskning

Jon Erik Dølvik and Jelle Visser

Free movement, Equal Treatment and Worker Rights
Can the EU solve its trilemma of fundamental principles?

Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård

Allmenngjøring: Fører det til likeverdige forhold mellom norske og utenlandske arbeidstakere?

Søkelys på arbeidslivet

Kristin Alsos og Line Eldring

Labour mobility and wage dumping: The case of Norway

European Journal of Industrial Relations

Kåre H. Skollerud, Guri Natalie Jordbakke, Tor-Olav Nævestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen

På oppdrag - Rumenske og bulgarske langtransportsjåfører i Norge

Jon Horgen Friberg, Jon Erik Dølvik og Line Eldring

Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa.Temanotat
Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon

Søholt, Susanne, Anne Mette Ødegård, Brit Lynnebakke og Line Eldring

Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked

Anette Brunovskis, Anne Britt Djuve og Hilde Haualand

Facing a Baltic invation?
Mobility of Baltic labour towards the Nordic countries

Anne Mette Ødegård & Mona Bråten

Arbeidsinnvandring og utfordringer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i norsk byggenæring Sund konkurrens i byggbranschen

Line Eldring

Norway

Line Eldring og Kristin Alsos

Rene hjem, svarte penger

Kristin Alsos and Line Eldring

Extension of collective agreements: The Norwegian case.

CLR-News