Skip to main content
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp

Kreft og levekår

Et sammendrag

  • Fafo-rapport 2009:06
  • Fafo-rapport 2009:06

Denne rapporten oppsummerer funnene fra en omfattende studie av kreftrammedes levekår, som tidligere har blitt publisert i tre enkeltstående rapporter. I prosjektet har fire spørsmål stått sentralt:

    Hvordan påvirkes arbeidstilknytning og jobbsituasjon av kreftsykdom?
    Hva skjer med kreftrammedes økonomi?
    Hva slags støtte og oppfølging får kreftrammede fra sitt private nettverk og fra behandlings- og hjelpeapparatet?
    Hvordan påvirkes barnas økonomiske og materielle situasjon av at mor eller far får kreft?

Analysene bygger på kvalitative intervjuer, en spesialdesignet survey til overlevende kreftrammede og registerdata fra Forløpsdatabasen Trygd. Prosjektet er gjennomført av Høgskolen i Vestfold, Telemarksforskning og Fafo, på oppdrag fra Kreftforeningen.

  • Published: 27. January 2009
  • Ordering ID: 20096